PL EN


2015 | 217 | 81-96
Article title

Logistyka miasta wobec podejścia sieciowego

Content
Title variants
EN
Urban logistics and a network approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejście sieciowe zaznacza swoją obecność w nauce w wielu obszarach, wywierając wpływ na formowanie podglądów na wiele kwestii – w tym na postrzeganie miasta. Miasto, obserwowane jako zjawisko społeczne i gospodarcze, usytuowane w fizycznej przestrzeni, w wielu aspektach funkcjonowania wpisuje się w sieciowe postrzeganie świata. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak podejście sieciowe kształtuje logistykę miasta.
EN
Network approach shows its presence in science in many areas, thus influen-cing ideas of development in many questions including city preservation. City perceived as a social and economic phenomenon, placed in a physical space, in many aspects fits the network perspective of the World observation. The Author seeks to answer the fol-lowing question: How does the network approach influence urban logistics?
Year
Volume
217
Pages
81-96
Physical description
Contributors
References
 • Ajawz M. (2006), Padesát pět mest. Katalog sídel, o kterých vyprávěl Marco Polo Ku-blaj chanovi, sepsaný k poctě Italu Calvinovi, Červený Kostelec.
 • Araujo L., Brito C. (1998), Agency and constitutional ordering in networks, “Internatio-nal Studies of Management & Organizations”, Vol. 27.
 • Backstorm L., Boldi P., Rosa M., Ugander J., Vigna S. (2012), Four degrees of separa-tion, WebSci, June 22-24, Evaston, Illinois.
 • Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bartnik C.S. (1993), Polska teologia miasta [w:] H. Imbs (red.), Miasto i kultura polska doby przemysłowej, t. 3: Wartości, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław.
 • Bauman Z. (1997), Wś ród nas – czyli o obcych w (po)nowoczesnym mieście [w:] Pisanie miasta. Czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, „Studia Kulturoznawcze”, t. 9, Poznań.
 • Bukowska-Floreńska I. (2010), Wst ęp. Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 10, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Business, War-szawa.
 • Drozdowski R. i in. (2007), Prywatnie o publicznym/publicznie o prywatnym, Wydaw-nictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Dubnar R. (1998), The social brain hypothesis, “Evolutionary Anthropology”, No 6.
 • Filip J.A. (2015), Miasto jako struktura sieci współzależnych [w:] J. Szołtysek (red.),Logistyka w strukturach sieciowych, „Studia Ekonomiczne”, nr 1.
 • Foucault M. (2005), Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie”, nr 6(96).
 • Frysztacki K. (1976), O niektórych aspektach kształtowania się kierunków badawczych socjologii miasta w Polsce, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Gutowski B. (2006), Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa.
 • Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Honkisz M., Przestrzeń miasta – jak wpływa na człowieka? Figeneration.pl/przestrzen-miasta-jak-wplywa-na-czlowieka (dostęp: 20.04.2013).
 • Kleinfeld J. (2002), The small world problem, “Society”, January/February.
 • Krajewski M. (2011), Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, „Przegląd Socjologicz-ny”, LX/2-3.
 • Krupski R. (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Leskovec J., Horvitz E. (2007), Wolrdwide buzz: planetary-scale views on an instant-messaging network, Microsoft Research Technical Report MSR-TR-2006-186, Microsoft Research, June.
 • Malisz B. (1982), Miasto jako przedmiot badań urbanistyki. Urbanistyka jako nauka o kształtowaniu układów osadniczych, „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, t. 15, red. B. Jałowiecki, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Milgram S. (1967), The small world problem, Psychology Today. Mumford L. (1996), Miasto, „Polis”, nr 6.
 • Park R. (1967), On social control and collective behavior, Chicago.
 • Rewers E. (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków. Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa.
 • Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar, typy , „Studia Ekono-miczne” nr 1, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo Instytutu Spraw Społecznych, Warszawa.
 • Stachowicz J. (2011), Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako klu-czowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe nr 9, Pol-skie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Szołtysek J. (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Szołtysek J., Kołodziejczyk P. (2009), Epistemologia logistyki społecznej, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Szołtysek J. (2010), Typologia obszarów stosowania logistyki – propozycja rozwiązania, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 8, s. 2-6.
 • Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Wronka M. (2013), Social networks and the situation of blood donation in Poland: a logistics perspective, “Management”, No 1, Vol. 17, Univer-sity of Zielona Góra.
 • Szewrański S. (2010), Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwo-ju. Zapis konferencji z dnia 14 marca 2011 r., Ośrodek Myśli Społecznej im. Fer-dynanda Lassalle’a, Wrocław.
 • Toffler A. (1970), Szok przyszłości, PIW, Warszawa. Toffler A. (1980), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a33ab57f-dd56-4a78-b8b5-3a258190219a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.