PL EN


2018 | 9 | 3 | 334-339
Article title

Pneumatická a hydraulická regulácia výrobných systémov v študijných programoch

Content
Title variants
EN
Pneumatic and Hydraulic Regulation of Production Systems in Study Programs
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Na základných školách sa od roku 2013 posilnilo technické vzdelávanie žiakov, na stredných odborných školách sa zavádza duálne vzdelávanie, a tak isto sa očakáva, že na potrebu technicky zdatných odborníkov zareagujú nejakým spôsobom aj univerzity. Vysoké školy sledujú zmeny na trhu práce a snažia sa primerane na ne reagovať. Ponúkajú študentom nové predmety, ktoré im rozširujú vedomosti a zručnosti v niektorej oblasti.Článok sa zaoberá prieskumom záujmu študentov o rozšírenie svojho vzdelania v oblasti automatizácie. Výsledky prieskumu uskutočnené pomocou dotazníka hovoria o záujme študentov bez ohľadu na to, ktorý študijný program študujú.
EN
Primary schools have been stepping up technical education for students since the year 2013, while dual-level education is being introduced at secondary technical schools, and it is also ex-pected that universities will respond to the need for technically competent professionals. Universi-ties are looking at changes in the labor market and trying to respond appropriately to them. They offer students new subjects that expand their knowledge and skills in some areas. The article deals with a survey of students' interest in expanding their education in the field of automation. The results of the questionnaire survey speak of the interest of students no matter which study program they are studying.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
334-339
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doc. PaedDr., PhD, Katedra techniky a informačných technológií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
  • Doc. PaedDr., PhD, Katedra techniky a informačných technológií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
References
  • Lukáčová, D., Bánesz, G. (2015). Mathematics and Physics as a Part the Occupational Safety and Health Study Programme. recenzent: Adolf Melezinek, Agnes Toth. In. World Engineering Education Forum (WEEF 2015): Interactive Collaborative Learning (ICL 2015), Florence 20–24.09.2015. Florence: IEEE (p. 737–741).
  • Salata, E. (2007). Motywy dokształcania i doskonalenia oraz samoksztalcenia nauczycieli. W: E. Sałata, S. Ośko (red.), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji (s. 208–212). Ra-dom: Instytut Technologii Eksploatacji.
  • Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy. In: Sprievodca štúdiom 2016/2017. Nitra: PF UKF.
  • Študijný program Učiteľstvo techniky v kombinácii. In: Sprievodca štúdiom 2016/2017. Nitra: PF UKF.
  • Tureková, I., Turňová, Z. (2013). Assessment of Human Factor in Production Engineering. Edited By Pedro Arezes, João Santos Baptista, Monica P. Barroso, Paula Carneiro, Patrício Cordeiro, Nelson Costa, Rui B. Melo, A. Sergio Miguel, Gonçalo Perestrelo. In: Occupational Safety and Hygiene: Proceedings of the 9th International Symposium on Occupational Safety and Hy-giene, SHO 2013, Taylor&Francis Grouop London (p. 567–571). Boca Raton: CRC Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a33c9040-e0e5-4bde-89d0-530221fe92b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.