PL EN


2014 | 7/2014 | 289-298
Article title

Behavioural problems and personality correlation in high school children

Authors
Content
Title variants
PL
Zachowania problemowe i ich korelaty osobowościowe u gimnazjalistów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main objective of this article is to show the differences between the intensity of the personality traits of high school students’ exhibiting behavioral problems associated with the use of drugs and those abstaining from such substances. The differences in the intensity of three of the five personality traits are presented based on the NEO FFI model. The presented results are of practical value and can have an impact on the efficacy of therapeutic, prophylactic or social rehabilitation programs.
PL
Celem artykułu jest ukazanie różnic w natężeniu cech osobowości u gimnazjalistów podejmujących zachowania problemowe związane z używaniem środków uzależniających i zachowujących abstynencję. Przedstawione różnice dotyczą natężenia trzech z pięciu cech osobowości zgodnie z modelem NEO FFI. Zaprezentowane wyniki mają wartość praktyczną i mogą mieć wpływ na skuteczność oddziaływań terapeutycznych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych.
Year
Issue
Pages
289-298
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
 • Univesity of Łódź
References
 • [1] Costa P.T., Jr., McCrae R., Inwentarz osobowości NEO Wersja zrewidowana (NEO PI-R) oraz Pięcioczynnikowy Inwentarz NEO (NEO-FFI). Podręcznik dla profesjonalistów (Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual), Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warsaw 2010.
 • [2] Jessor R., Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development and Adolescent Problem Drinking, “British Journal of Addiction” 1987, 82.
 • [3] Jessor R., Donovan J.E. and Costa F., Beyond Adolescence: Problem Behavior and Young Adult Development, Cambridge University Press, New York 1991.
 • [4] Juczyński Z., Chodkiewicz J., Pisarska A., Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia i dzieci i młodzieży (Risk behaviour harmful to the health of children and young people), Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Lodz 2004.
 • [5] McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H., Zagrożona młodzież (Young people at risk), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warsaw 2005.
 • [6] Millon T., Davis R., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie (Personality disorders in the modern world), Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warsaw 2005.
 • [7] Ostaszewski K., Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [in:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej (The theoretical basis of problem behaviour prevention in adolescents, [in:] Diagnosis, prevention, sociotherapy in the theory and practice of teaching), M. Deptuła (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 • [8] Ostaszewski K., Rustecka-Krawczyk A., Wójcik M., Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I–III (Protective factors and risk factors associated with problem behaviour of high school students in Warsaw), IPiN, Warsaw 2011.
 • [9] Sher K.J., Stress response dampening, [in:] Psychological theories of drinking and alcoholism, H.T. Blane, K.E. Leonard (eds.), The Guilford Press, New York 1987.
 • [10] Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych realizowanych w 2011 r. (Use of alcohol and drugs by schoolchildren. National survey report 2011), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warsaw 2011.
 • [11] Strelau J., Psychologia temperament (The Psychology of temperament), PWN, Warsaw 2009.
 • [12] Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia (Addictions. Genesis, treatment, recovery), Media Rodzina i Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warsaw 2009.
 • [13] Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEOFFI Costy i McCrae (Costa and McCrae’s NEO-FFI Personality Inventory), Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warsaw 1998.
 • [14] Hibell H., Guttormsson U., A supplement to The 2011 ESPAD Report, http://www.espad.org/Uploads/ESPAD_reports/2011/FULL%20REPORT%20-%20Supplement%20to%20The%202011%20ESPAD%20Report%20-%20WEB.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a34fe054-003c-416a-8c57-2cbe130b4d0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.