PL EN


2015 | 4(30) | 33-53
Article title

Bariery w komunikowaniu się bezpośrednim dzieci i młodzieży z wadą słuchu ze słyszącymi rówieśnikami w świetle modelu komunikacji międzyosobowej Friedemanna Schulza von Thuna

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Barriers to direct communication between children and adolescents with hearing impairments and their hearing peers in the light of the interpersonal communication model by F. Schulz von Thun
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę analizy zakłóceń i barier komunikowania się bezpośredniego dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących z osobami słyszącymi. Problem rozpatrywany jest z wykorzystaniem modelu komunikacji międzyosobowej Friedemanna Schulza von Thuna. Autor ten proces komunikowania się ujmuje czteropłaszczyznowo, z uwzględnieniem sfer: rzeczowej, apelu, ujawniania się i relacji. Artykuł eksploruje zjawisko przenikania się, splotu wzajemnie uzależnionych od siebie przyczyn pierwotnych i wtórnych oraz następstw niskiej kompetencjijęzykowej i komunikacyjnej dzieci z wadą słuchu i jej negatywnych konsekwencji dla ich funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach komunikowania się.
EN
The article attempts to analyze disruption and barriers to direct communication between deaf and hard-of-hearing children and adolescents and hearing people. The problem is examined with the use of the interpersonal communication model by Friedemann Schulz von Thun. According to Schulz von Thun, the process of communication has four sides: factual information, appeal, self-revealing and relationship. The article explores the phenomenon where the interdependent primary and secondary causes and consequences of poor linguistic and communicative competence interpenetrate or interweave in children with hearing impairments. It examines the negative consequences of this poor competence for these children’s functioning on all the communication layers.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600, mkupisiewicz@aps.edu.pl
References
 • Berne, E. (1987). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 • Białas, M. (2007). Kompetencja językowo-kulturowa a tożsamość narodowa niesłyszących.W: E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych (s. 108–117). Łódź: PolskiZwiązek Głuchych – Oddział Łódzki.
 • Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Smoczyńska, K. (red.). (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocydla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2007). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: WydawnictwoAstrum.
 • Festinger, L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fiske, J. (2008). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Głodkowska, J. (2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie ideinormalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 75–96.
 • Grabias, S. (2001). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Hymes, D.H. (1971). On Communicative Competence. Philadelphia: University of PennsylvaniaPress.
 • Jakobson, R. (1989). W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1, wybór, red. naukowa i wstępM.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Kobosko, J. (2009). Relacja matka-dziecko a zaburzenia rozwoju językowegou młodzieży głuchej.Przegląd Psychologiczny, 52(3), 327–342.
 • Kobosko, J. (2012). Problemy zdrowia psychicznego dzieci głuchych i słabosłyszących oraz dziecisłyszących z populacji ogólnej w ocenie rodziców. Nowa Audiofonologia, 1(1), 56–66.
 • Kołodziejczyk, R. (2011). Osoba z uszkodzeniem słuchu w komunikacji interpersonalnej.W: K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk (red.), Student niesłyszącywe wspólnocie akademickiej (s. 35–61). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krakowiak, K. (1998). W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem.Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Krakowiak, K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieżyz uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krakowiak, K., Krakowiak, Ł. (2011). Trudności niesłyszących jako wyzwanie do odpowiedzialnościi ustawicznego dialogu. W: K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, E. Domagała-Zyśk (red.), Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej (s. 9–34). Lublin: WydawnictwoKUL.
 • Krappmann, L.F. (1978). Soziologische Dimension der Identität. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
 • Krawiec, M. (2009). Poczucie niepełnosprawności u młodzieży z uszkodzeniami słuchu. W: J. Kobosko(red.), Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów,nauczycieli, wychowawców i rodziców (s. 67–78). Warszawa: Stowarzyszenie „UsłyszećŚwiat”.
 • Kudra, B. (2014). O komunikacji społecznej. W: B. Kudra, E. Olejniczak (red.), Komunikowaniepubliczne. Zagadnienia wybrane (s. 9–24). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Kulczycki, E. (2012). Źródła transmisyjnego ujęcia procesu komunikacji. Studia HumanistyczneAGH, 11, 1, 21–36.
 • Kupisiewicz, M. (2013). Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo NaukowePWN.
 • Kurcz, I. (1992). Język a psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kurcz, I., Okuniewska, H. (red.). (2011). Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistykaogólna i neurolingwistyka. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Laborit, E. (1995). Der Schrei der Möwe. Bergisch Gladbach: Bastei-Lübe Verlag.
 • Laskowski, W. (2010). O komunikacji twarzą w twarz w perspektywie somatycznej. InvestigationesLinguisticae, 22, 42–78.
 • Leven, R. (1997). Psychische Störungen Gehörloser und Schwerhöriger Psychotherapie- Patienten.Hamburg: Verlag hörgeschädigter Kinder.
 • Leven, R. (2003). Gehörlose und schwerchörige Menschen mit psychischen Störungen. Hamburg:Verlag hörgeschädigter Kinder.
 • Meadow, K.P. (1968). Early manual communication in relation to the deaf child’s intellectual,social and communicative functioning. American Anals of the Deaf, 113, 29–41.
 • Meadow, K.P. (1969). Self-image, family climate and deafness. Social Forces, 47, 428–438.
 • Nęcki, Z. (1992). Komunikowanie interpersonalne. Wrocław: Ossolineum.
 • Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Antykwa.
 • Nienhuys, T.G., Cross, T.G., Horsborough, K.M. (1984). Child variables influencing maternalspeech style: Deaf and hearing children. Journal of Communication Disorders, 17, 189–207.
 • O’Connor, J., Seymour, J. (1996). NLP – wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego.Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Ophof, W. (2001). Intolerance of ambiguity – two empirical studies on the generality concept andtheir heuristic implications. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 5, 35–57.
 • Pietrzak, W. (1992). Język migowy dla pedagogów. Warszawa: WSiP.
 • Rosen-Bernays, E. (1992). Die Frage nach psychischer Norm und Psychopathologie bei gehörlosenMenschen. Eine kritische Auseinandersetzung mit bestehender Literatur und Resultateneiner eigenen Untersuchung. Zurych: Zentralstelle der Studentenschaft Verlag.
 • Ruoß, M. (1994). Kommunikation Gehörloser. Bern: Hans Huber Verlag.
 • Schulz von Thun, F. (2006–2007). Sztuka rozmawiania. T. 1: Analiza zaburzeń. T. 2: Rozwój osobowy.T. 3: Dialog wewnętrzny. T. 4: W porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja i kompetencjespołeczne. Przeł. Piotr Włodyga. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (1984). Interpersonal Communication Competence. Beverly Hills,CA: Sage.
 • Stewart, J. (red.). (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa:Wydawnictwo WSiP
 • Szczepankowski, B. (2009). Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego. Audiofonologia pedagogiczna.Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a35434a8-ab3a-477c-86b7-ad6e9e6f67dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.