PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 83-94
Article title

Wspieranie dziecka i rodziny w edukacji szkolnej okresu transformacji

Content
Title variants
EN
Supporting the Child and Family in the Transformation of School Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issue of cooperation between school and family continues to be an investigated and analysed problem, which is thought to be the key to the successful upbringing. The article demonstrates the importance of teacher support along with the support from local, NGOs and government organizations. Support provided appropriately to the needs of a student and family may be an important source of inspiration to cope with many difficult situations.
PL
Problematyka współdziałania szkoły z rodziną stanowi wciąż badany i analizowany problem, w którym upatrywana jest skuteczność wychowania. W artykule ukazano znaczenie wsparcia udzielanego przez nauczyciela, ale też przez organizacje środowiska lokalnego, organizacje pozarządowe i samorządowe. Wsparcie udzielane adekwatnie do potrzeb ucznia i konkretnej rodziny, może stanowić ważną inspirację do radzenia sobie w wielu trudnych sytuacjach.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
83-94
Physical description
Contributors
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
References
 • Batiuk A., Długosz P., Gardziel T. (2005), Lęki i nadzieje młodego pokolenia, [w:] Pedagog – jednej czy wielu dróg? cz. 2, Pedagog w praktyce i na rozdrożu, red. A. Klim-Klimaszewska, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Bogaj A. (2011), Kondycja i przemiany oświaty w Polsce a rozwój pedagogiki, [w:] Rozwój pedagogicznych nauk w Ukrainie i Polsce, Czerkasy-Kijów.
 • Dawid J. W. (1912), O duszy nauczycielstwa, „Ruch Pedagogiczny” , nr 3.
 • Izdebska J. (1999), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, red. W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach, Białystok.
 • Izdebska J. (2003), Sytuacja dziecka we współczesnych polskich rodzinach wyzwaniem dla działań wspomagających, Suwałki – Warszawa.
 • Jakubiak K. (1997), Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, WSP, Bydgoszcz.
 • Mendel M. (2000), Posłannictwo rodziny, szkoły, gminy, Toruń.
 • Janowski A. (1989), Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa.
 • Konarzewski K. (2004), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa.
 • Król R. (2005), Uwarunkowania pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli z podmiotem kształconym, [w:] Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk , T. II, Poznań – Warszawa.
 • Król R. (2005), Nauczycielskie spojrzenie na szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych w nowym ustroju szkolnym, [w:] Edukacja „Głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Białystok.
 • Lesiak-Laska E. (1979), Przygotowanie absolwentów wyższych szkół pedagogicznych do pracy wychowawczej z młodzieżą w szkole, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Laska E. I. (1995), Współdziałanie nauczyciela z rodzicami w sytuacji dwupodmiotowej, [w:] Współczesne przemiany w edukacji wczesnoszkolnej, red. M. Jakowicka, WSP, Zielona Góra.
 • Laska E. I. (2005), O potrzebie dialogu w edukacji, [w:] Pedagog jednej czy wielu dróg? cz. 1, Pedagog w teorii, red. T. Zacharuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Laska E. I. (2009), Samokształcenie nauczycieli klas młodszych na tle przemian społeczno-kulturowych [w:] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Uniwersytet Warszawski, Radom.
 • Laska E. I. (2011), Zaniedbywania dzieci w rodzinie jako specyficzna forma przemocy, [w:] „Pedagogika Rodziny”, nr 1/(1), Łódź.
 • Lewartowska-Zychowicz M. (2009), Nauczyciel wczesnej edukacji w relacjach wolności i przymusu, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. nauk. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa.
 • Mendel M (2009), Nauczyciel w partnerskiej relacji ze środowiskiem ucznia, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna–dyskursy, problemy, rozwiązania, red. nauk. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa.
 • Parchomiuk M., Szabała B. (2011), Wsparcie społeczne matek dzieci niepełnosprawnych a ich postawy rodzicielskie, [w:] Rodzina w środowisku lokalnym, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów.
 • Pilch T. (2009), Fundusze unijne dla oświaty, doskonalenie nauczycieli, Warszawa.
 • Pytlak E. (2007), Klimat szkoły, klimat klasy. Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Szczepska-Pustkowska M. (2009), Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. nauk. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa.
 • Szymczak M., (red.) (1982), Słownik Języka Polskiego, Warszawa.
 • Speck O. (2005), Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Sałata E., Osko S., (red.) (2007), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, Radom.
 • Solak A. (2006), Z etosu nauczycielskiej asystencji, [w:] red. K. Franczak, S. Chrobak, Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, Warszawa.
 • Szmyd K. (2007), Nauczyciel wobec kryzysu wartości społecznych i wychowawczych, [w:] Nauczyciel miedzy tradycją a współczesnością, red. E. I. Laska, Rzeszów.
 • Szymańska M. (2009), Adaptacja społeczno-zawodowa młodego nauczyciela, [w:] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Uniwersytet Warszawski, red. E. Sałata, Radom.
 • Weber N.H. (2011), Ubóstwo dzieci w Niemczech – problem tylko ekonomiczny? [w:] Dziecko w rodzinie nadzieje i zagrożenia, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka, Kielce.
 • Wojtuszewska L. (2008), Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”, marzec. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, QECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Polska 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3589e23-6b97-47d5-bbf0-039bbf889a6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.