PL EN


Journal
2018 | 14 | 3 | 305-314
Article title

Weak signals in logistics in the context of the uncertainty phenomenon

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Słabe sygnały w logistyce w kontekście zjawiska niepewności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: High complexity and variability of the environment, the interconnected market, globalization, technological development, have a decisive influence on the essence of logistics management. In the author’s opinion, an important qualitative research tool useful in 1) mitigating such areas of logistic uncertainty as: complexity, lack of communication, technology, and in particular lack of logistics vision and 2) minimizing information asymmetries between logistics triad actors is „weak signals” (by their identification and analysis). Weak signals are inaccurate early signs of upcoming events that allow to "recognize of unknowable" in confrontation with strong signals that are sufficiently visible and specific. Methods: In the article were used the results of the method of analysis and logical construction as well as the method of analysis and criticism of the literature as the main research methods. On this basis was performed deductive reasoning. Results: Scientific results is an attempt to answer the following research questions: 1) what is the relationship between weak signals and sources of uncertainty in the area of logistics?; 2) what are the sources of weak signals in the area of uncertain logistics development in relation to contextual search?; 3) which phenomena, minimizing information asymmetries between actors of the logistics triad can be treated as weak signals heralding strong signals, in extreme cases taking the form of wild cards? Conclusions: The main problem in this article is focused on identification sources of weak signals as sources of uncertainty in relation to the development of selected areas of logistics. In the author's opinion, the selected research problem has not been taken up in the literature yet. Analyzes of weak signals are very important part of future management (e.g. foresight) and innovation research. In the author's opinion, logistics also belongs to the field where research of „seeds of changes” seems to be indispensable to avoid the effect of "surprise".
PL
Wstęp: Wysoka złożoność i zmienność otoczenia, komplikujący się rynek, globalizacja, rozwój technologiczny, w sposób zdecydowany wpływają na istotę zarządzania logistyką. W opinii autora niniejszego artykułu ważnym narzędziem badawczym wpływającym na 1) łagodzenie takich obszarów niepewności logistycznej jak: Complexity, Lack of communication, Technology, a w szczególności Lack of logistics vision oraz 2) minimalizacji information asymmetries pomiędzy aktorami triady logistycznej może być identyfikacja i analiza słabych sygnałów. Słabe sygnały są niedokładnymi wczesnymi zwiastunami nadchodzących wydarzeń, umożliwiającymi "rozpoznanie niepoznawalnego" w konfrontacji z silnymi sygnałami, które są wystarczająco widoczne i konkretne. Metody: W opracowaniu wykorzystano wyniki metody analizy i konstrukcji logicznej oraz metody analizy i krytyki piśmiennictwa jako głównych metod badawczych. Na tej podstawie przeprowadzono wnioskowanie dedukcyjne. Wyniki: Naukowym rezultatem w niniejszym artykule jest próba odpowiedzi na poniższe pytania badawcze: 1) jaka jest relacja słabych sygnałów do źródeł niepewności w obszarze logistyki?; 2) jakie są źródła słabych sygnałów w obszarze niepewnego rozwoju logistyki w relacji do przeszukiwania kontekstowego?; 3) które zjawiska, minimalizujące information asymmetries pomiędzy aktorami triady logistycznej można traktować jako słabe sygnały zwiastujące sygnały mocne, w skrajnym wypadku przyjmujące postać dzikich kart? Wnioski: Główny problem poruszony w niniejszym artykule odnosi się do identyfikacji źródeł słabych sygnałów jako źródeł niepewności w relacji do rozwoju wybranych obszarów logistyki. W opinii autora wybrany problem badawczy nie był dotychczas podejmowany w literaturze przedmiotu. Analizy dotyczące słabych sygnałów są bardzo ważną częścią obecnych badań dot. przyszłości (np. foresight) oraz innowacji. W opinii autora, logistyka należy również do dziedziny, w której nieodzowne wydają się być badania umożliwiające unikanie efektu "zaskoczenia".
Journal
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
305-314
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3604012-917b-4250-8cbd-7eabb9aceaaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.