PL EN


2014-2015 | 10-11 | 1: Prawo | 167-178
Article title

The principle of separation and balance of powers in Polish constitutional law: A historical view

Title variants
PL
Zasada separacji i równowagi władz w polskim prawie konstytucyjnym: spojrzenie historyczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the 18th century, the doctrine of separation of powers was established as a remedy for tyranny. The reception of the principle of separation and balance of powers in Poland was very fast, relative to its formulation. This happened together with the establishment of the Third of May Constitution. The Second Republic of Poland had two constitutions, apart from provisional acts of constitutional rank. The first, March Constitution directly referred to the principle of separation of powers. The other, April Constitution was a contradiction of the former. The political system of the PRL was without any doubt a totalitarian one. The Third Republic of Poland returned to a system based on the separation of powers, especially in the period when it regained full sovereignty and it quickly returned to building its political system based on this very principle.
PL
W XVIII w. doktryna separacji władz została wprowadzona jako środek przeciw tyranii. Recepcja zasady separacji i równowagi władz dokonała się w Polsce bardzo szybko, tak jak jej sformułowanie. Stało się to wraz z uchwaleniem Konstytucji Trzeciego Maja. Druga Republika Polska miała dwie konstytucje, nie licząc tymczasowych aktów o randze konstytucji. Pierwsza, Konstytucja Marcowa, wprost odnosiła się do zasady separacji władz. Druga, Konstytucja Kwietniowa, była zaprzeczeniem poprzedniej. Ustrój polityczny PRL był niewątpliwie ustrojem totalitarnym. Trzecia Republika Polska powróciła do systemu opartego na separacji władz, zwłaszcza w okresie, kiedy odzyskała ona pełną suwerenność i szybko powróciła do budowania swego ustroju politycznego w oparciu o tę zasadę.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
References
  • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2000.
  • Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2001.
  • Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.
  • Kowecki J., Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Warszawa 1991, p. 98.
  • Monteskiusz [Monteskieu Ch. M. de], O duchu praw, Kęty 1997.
  • Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a38f1ef3-ee8c-4d50-821d-dccee76be611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.