PL EN


2017 | 14/2017 | 151–169
Article title

Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań

Content
Title variants
EN
Charity work of men sentenced to imprisonment in Lower Silesia – a research report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce pracy charytatywnej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu. Celem jest przedstawienie znaczenia pracy charytatywnej oraz pokazanie możliwości jej wykorzystania w oddziaływaniach penitencjarnych na podstawie współpracy zakładów karnych ze społecznościami lokalnymi, z wyeksponowaniem jej wszechstronnego oddziaływania na osoby skazane. Głównym problemem badawczym jest oddziaływanie pracy charytatywnej na postawy mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności oraz jej wpływu na zaspokojenie ich potrzeb, zmianę wartości moralnych, podwyższenie samooceny, na motywację i zaangażowanie.
EN
The article is devoted to the subject of charity work of men serving prison sentences in the District Inspectorate of Prison Service in Wrocław. The aim is to present the importance of charity work and to show how it can be used in penitentiary influences on the basis of collaboration between prisons and local communities, highlighting its comprehensive impact on convicted persons. The main research problem is the impact of charity work on the attitudes of men serving prison sentences and its influence on satisfying their needs, changing moral values, increasing self-esteem, motivation and commitment.
Year
Issue
Pages
151–169
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
  • Konopczyński M., 2008, Współczesne nurty w resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wiedza Powszechna, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3a3387f-8643-4786-82cf-4ffabc21d35a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.