PL EN


2011 | 1(18) | 171-183
Article title

Cele edukacji prawnej w uczelniach nieprawniczych

Authors
Content
Title variants
EN
The objectives of legal education in non-law universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie w Polsce licznych uczelni publicznych i niepublicznych kształcących w zakresie szeroko rozumianych nauk ekonomicznych czy społecznych wiąże się z faktem wprowadzenia do programów studiów określonych kierunków bądź specjalności przedmiotów prawniczych. Tym samym edukacja prawna pojawia się na kierunkach nieprawniczych jako dopełnienie kształcenia ekonomicznego albo jako kształcenie wiodące na innych kierunkach, np. na administracji. Znajomość prawa jest koniecznością dla każdego obywatela, ale jej znaczenie wzrasta szczególnie w przypadku osób, które pełnią rolę samodzielnych decydentów zarówno w gospodarczych jednostkach organizacyjnych, jak i w organach państwowych i samorządowych, których kompetencje wiążą się z procesami gospodarczymi.
EN
The operation of numerous public and private universities educating in broadly defined economic or social sciences is due to the fact of entering of legal subjects into study programs of particular fields or majors. Thus, the legal education appears also in non-law subjects as a supplement to economic education or as leading education in other fields, such as administration. The knowledge of law is a necessity for every citizen, but its importance increases particularly in the cases of people, who act as independent policy makers in both economical and organisational units as well as state and local authorities, whose responsibilities are associated with economic processes.
Year
Issue
Pages
171-183
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Ekonomii i Studiów Europejskich, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Bereźnicki F. 1994. Dydaktyka ogólna w zarysie. Koszalin: Wyd. Miscellanea.
 • Czerska B. 1986. Poznawanie wartości. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. ISBN 83-203-1504-2.
 • Denek K. 1999. Uniwersytet przełomu drugiego i trzeciego milenium. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dubel L., Korybski A., Markwart Z. 2002. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Kraków: Wyd. Zakamycze. ISBN 83-7333-000-3.
 • Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C. 2003. Encyklopedia prawa dla ekonomistów. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Hiszpańska B. 1994. Pomóż młodzieży znaleźć wartości – drogowskazy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 83-85295-13-5.
 • Jabłońska-Bonca J. 2001. Podstawy prawa dla ekonomistów. Warszawa: Wyd. LexisNexis. ISBN 83-7334-296-6.
 • Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A. 2007. Wstęp do prawoznawstwa. Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 978-83-227-2756-0.
 • Kufel J., Siuda W. 2001. Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Poznań: Wyd. Scriptus. ISBN 83-902775-3-0.
 • Kupisiewicz Cz. 1996. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. ISBN 83-7066-590-X.
 • Maritain J. 1993. Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. W: Adamski F. (red.). Człowiek. Wychowanie. Kultura. Kraków: Wyd. WAM. ISBN 83-7097-006-0.
 • Okoń W. 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".
 • Pasterniak W. 1993. Dydaktyka wartości. W: Adamski F. (red.). Człowiek. Wychowanie. Kultura. Kraków: Wyd. WAM. ISBN 83-7097-006-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3c748a6-a3c8-491d-9076-5ffb8dbf824d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.