PL EN


2017 | 2(52) | 100-115
Article title

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE I NA UKRAINIE

Content
Title variants
EN
Business Activity in Poland and Ukraine
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie istoty działalności gospodarczej podejmowanej i prowadzonej w prawnej formie spółki handlowej oraz wskazanie różnic między uregulowaniami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółkowego działającego w Polsce i Ukrainie. Tak skonstruowany cel oznacza, że artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych aktywnością gospodarczą w obu państwach graniczących ze sobą. Wybór właściwej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć gospodarczych Polski i Ukrainy. Bliskość położenia geograficznego Polski i Ukrainy wykazuje możliwości wykorzystania doświadczeń w zakresie doboru właściwej formy prowadzonej działalności gospodarczej w obu krajach. Artykuł o charakterze metodologicznym ma implikacje praktyczne i społeczne. Opisano w nim ramy organizacyjne funkcjonowania różnych kategorii spółek handlowych działających w Polsce i na Ukrainie. Wskazano różnice w wybranych regulacjach prawnych. Przedstawiono rekomendacje dla rynku ukraińskiego.
EN
An aim of considerations is to present the essence of business activity undertaken and run in the legal form of commercial partnership and to indicate the differences between the regulations concerning an enterprise of the company operating in Poland and in Ukraine. Thus construed the aim means that the article is addressed, first of all, to the individuals interested in business activity in both neighbouring states. Choice of the proper legal form of the carried out business activity makes it possible to implement joint ventures by Poland and Ukraine. The geographical proximity of Poland and Ukraine indicates the opportunities to make use of experience as regards the selection of the relevant form of the carried out business activity in both countries. The article of the methodological nature has practical and social implications. The author described in it the organisational framework of functioning of various categories of commercial partnerships operating in Poland and Ukraine. She indicated the difference in the selected legal regulations and presented recommendations for the Ukrainian market.
Year
Issue
Pages
100-115
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa
References
 • Frąckowiak J. (2003), Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, „Rejent”, nr 6.
 • Kidyba A. (2016), Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kruczalak K. (2006) Prawo handlowe -zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Raport Transparency International (2016), http://www.antykorupcja.gov.pl [dostęp: 15.12.2016].
 • Sitko J. (2003), Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „PPH”, nr 9.
 • Wiśniewski A. (1991), Prawo spółek, tom I, Poltext, Warszawa.
 • Włodyka S. (2012), Prawo spółek handlowych. System prawa handlowego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Prawo handlowe: Część 1 (VS Milash) (2016), http://uristinfo.net/hozjajstvennoepravo/272-gospodarske-pravo-ch1-vs-milash/8695-derzhavne-reguljuvannjagospodarskoyi-dijalnosti-tsili-ta-zasobi-zdijsnennja.html [dostęp: 15.12.2016].
 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (2016), http://www.ukraine.trade.gov.pl [dostęp: 15.12.2016].
 • Środki państwowej regulacji działalności gospodarczej, Prawo gospodarcze (2016), http://pidruchniki.com/1869051242860/pravo/zasobi_derzhavnogo_regulyuvannya_gospodarskoyi_diyalnosti [dostęp: 15.12.2016].
 • Środki państwowej regulacji działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej państwa (2016), http://buklib.net/books/23009/ [dostęp: 15.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3cdc204-9ee4-4708-bb5d-8e30e1c1e033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.