PL EN


Journal
2020 | 1 | 233-244
Article title

Family as a Subject of Religious Celebration in the Lay Cultural Context

Content
Title variants
PL
Rodzina jako podmiot celebracji religijnej w świeckim kontekście kulturowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the family as a subject of ecclesial life, realising liturgical celebrations which result from the connection between the official liturgy of the Church and religious rituals cultivated in families. The crisis situation of the family, as a domestic church, resulting, among others, from the crisis situation of the Christian faith, is described. The reason for this is the radically secular dimension of contemporary culture, in which the dimension of transcendence is absent. Concrete manifestations of this phenomenon were shown by factors of randomness, relativism, temporality and autonomy. The inadequacy of the theoretical description of the world and of the concrete existence, in which the dimension of mystery is still present has been shown as an opportunity. In such a situation, the family appears as a possible carrier of the transcendent needs of secular man.
PL
Artykuł przedstawia rodzinę jako podmiot życia kościelnego, przeprowadzającą celebracje liturgiczne, które wynikają z połączenia oficjalnej liturgii Kościoła z rytuałami religijnymi kultywowanymi w rodzinach. Autor opisuje sytuację kryzysową rodziny jako kościoła domowego, wynikającą m.in. z sytuacji kryzysowej wiary chrześcijańskiej. Powodem tego jest radykalnie świecki wymiar współczesnej kultury, w którym brakuje wymiaru transcendencji. Konkretnymi przejawami tego fenomenu są czynniki wyrywkowości, relatywizmu, doczesności i autonomii. Autor pokazuje, że nieadekwatność teoretycznego opisu świata i konkretnej egzystencji, w której wymiar tajemnicy jest wciąż obecny, okazała się szansą. W takiej sytuacji bowiem rodzina jawi się jako potencjalny nośnik transcendentnych potrzeb człowieka świeckiego.
Keywords
EN
Journal
Year
Issue
1
Pages
233-244
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
 • C. Krakowiak, Funkcja kapłańska rodziny – liturgia domowa, [in:] A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (eds.), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010
 • Congregation of the Doctrine of Faith, Instruction on Christian freedom and liberation, 1986, n. 1, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_en.html, [access: 12.09.2109].
 • G. de Schrijver, Wiara jako akt ogołocenia i jej przedmiot, tłum. Ł. Balter, „Communio”, nr 4, 1981
 • H. Fries, Wiara zakwestionowana, tłum. A. Paygert, J. Zarański, Kraków 1975
 • https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061209_giuristi-cattolici.html, [access: 2.09.2019].
 • J. Decyk, Liturgia życia rodzinnego, „Collectanea Theologica”, nr 3, 1992
 • J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia: szkice socjologiczno-pastoralne, Lublin 1990
 • J. Życiński, Głębia bytu, Poznań 1988
 • J.H. Smith, Doświadczenie i Bóg, tłum. D. Petsch, Warszawa 1971
 • K. Rahner, O możliwości wiary dziś, tłum. A. Morawska, Kraków 1983
 • K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987
 • L. Gilkey, Nazwanie wichru, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1976
 • P. Tilich, Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987
 • R. Rogowski, Światłość i Tajemnica, Katowice 1986
 • W. Kasper, Rzeczywistość wiary, tłum. J. Piesiewicz, Warszawa 1979
 • W. Nowak, Liturgia w rodzinie po Soborze Watykańskim II, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 24, 2011
 • W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3d138e1-6718-45c3-85f6-fe61a0845a74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.