PL EN


2015 | 3(41) | 153-159
Article title

Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008–2014

Title variants
PL
Handel zagraniczny biomasą na cele energetyczne w Polsce w latach 2008–2014
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The obligation of renewable energy production and the opportunities for additional large revenue from green certificates has led to an increased interest in biomass derived from imports. During the period under study, imports of biomass to Poland increased nearly eight times: from 423 thousand tons to 3 591 thousand tons. Agro biomass imports showed higher dynamics (1160%), including in particular sunflower husks and sunflower and palm oil cake. During the same period, imports of forest biomass increased by 478%, of mainly firewood and wood chips. By 2007, the vast majority of imported biomass had come from the current European Union countries (nearly 50%, the highest amounts from Lithuania, Latvia, Slovakia and Germany), and the structure of imports was divided roughly evenly into agro and forestry sourced biomass. The introduction of mandatory restrictions on the use of forest biomass resulted in a significant increase in non-forest biomass share in the total imports of biomass, which have also significantly increased from year to year. In the last three years, agro biomass imports from the EU and Ukraine have accounted for almost 65% of total imports of biomass for energy purposes. A dramatic increase has also been observed in the imports of exotic biomass, although in relatively small absolute values: from 0 in 2009 to about 65 thousand tonnes in 2010 and 2011, and to more than 600 thousand tonnes in 2014.
PL
Obowiązek produkcji energii odnawialnej i możliwość dodatkowego dużego przychodu z tytułu zielonych certyfikatów spowodowały wzrost zainteresowania biomasą pochodzącą z importu. W badanym okresie import biomasy do Polski zwiększył się blisko ośmiokrotnie: z 423 tys. ton do 3 591 tys. ton. Wyższą dynamiką charakteryzował się import biomasy agro (1160%), w tym przede wszystkim łuski słonecznikowej oraz makuchów słonecznikowych i palmowych. Do 2007 r. zdecydowana większość importowanej biomasy pochodziła z krajów obecnej Unii Europejskiej (prawie 60%, najwięcej z Litwy, Łotwy, Słowacji i Niemiec) i dzieliła się mniej więcej po połowie na biomasę agro i leśną. Wprowadzenie ograniczeń wymuszających wykorzystanie biomasy nieleśnej spowodowało znaczny wzrost udziału biomasy agro w całkowitym imporcie biomasy, który również znacząco rośnie z roku na rok. W ostatnich trzech latach import biomasy agro z krajów UE i Ukrainy stanowi prawie 66% całego importu biomasy na cele energetyczne. Skokowy jest również przyrost importu biomasy egzotycznej, choć w stosunkowo niewielkich wielkościach bezwzględnych: od 0 w 2009 przez ok. 65 tys. ton w 2010 i 2011 do ponad 600 tys. ton w 2014 r.
Contributors
  • University of Life Sciences in Lublin
  • Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences in Warsaw
References
  • Capra, F. 1987. Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura. Translated by E. Woydyłło, Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Czaja, S., and A. Becla. 2002. Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
  • Gradziuk, P. 2015. Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce, Monografie i rozprawy naukowe. Puławy: Wydawnictwo Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa; Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
  • Toffler, A. 1997. Trzecia fala. Translated by E. Woydyłło. 2nd ed., Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Żylicz, T. 2012. “Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii.” In Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej. Wybrane problemy i wyzwania, edited by J. Rączka, 46–50. Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3df1b6f-a546-477c-bdc1-129102e00216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.