PL EN


2015 | 38 | 86-98
Article title

WPŁYW UWARUNKOWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH NA ZACHOWANIA ZAKUPOWE MŁODYCH NABYWCÓW DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKU

Authors
Content
Title variants
EN
THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON THE PURCHASE BEHAVIOR OF YOUNG BUYERS OF DURABLE GOODS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Uwarunkowania zachowań zakupowych konsumentów są od wielu lat przedmiotem rozważań badaczy zajmujących się analizą procesu konsumpcji i postępowań nabywców. Wśród wielu propozycji klasyfikacji tych determinant najczęściej podawane są bodźce: ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. W niniejszym opracowaniu dokonano próby identyfikacji wpływu uwarunkowań psychologicznych na zachowania zakupowe konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem młodych nabywców dóbr trwałego użytku. Opisano psychologiczne determinanty zachowań konsumentów, a także, na podstawie wyników własnych badań ankietowych, omówiono ich wpływ na zachowania młodych nabywców mebli.
EN
The determinants of consumer purchase behavior have been for years the object of the study of researchers who dealt with the analysis of the consumption process and the behavior of buyers. Among numerous classification proposals for the determinants, the most common are the economic, social and psychological stimuli. The article is an attempt to identify the impact of psychological determinants on consumer purchase behavior, with a particular consideration of young buyers of durable goods. Psychological determinants of consumer behavior are described and, on the basis of the author’s surveys, their impact on the behavior of young buyers of furniture is discussed.
Year
Issue
38
Pages
86-98
Physical description
Dates
published
2015-12-30
References
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007.
 • Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Wydanie drugie poszerzone, GWP, Gdańsk 2009.
 • Futrell Ch., Fundamentals of Selling, Fourth Edition, IRWIN, Homewood, IL 60430, Boston, MA 02116, 1993.
 • Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
 • Jachnis A., Trelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (ed.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Kieżel E. (ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 • Kieżel E. (ed.), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing – jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 • Mowen J.C., Consumer Behavior, Macmillan Publishing Company, New York-London 1987.
 • Rudnicki L., Determinanty zachowań konsumentów na rynku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
 • Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2002.
 • Zalega T., Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3e2c500-5d96-461f-82de-8ecada5cb8fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.