PL EN


2014 | 5(7) | 149-156
Article title

List do redakcji AKZ: „Wariacje archiwalne” na temat rozumienia publiczności archiwów

Content
Title variants
EN
A letter to the editorial office of AKZ: “Archival variations” on the understanding of public access to archives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor w liście do redakcji prezentuje własną wizję realizacji zadań archiwów wynikających z zasady publiczności. Zaniepokojony jest zwłaszcza stagnacją archiwów i ich bierną rolą w zakresie promowania swoich zasobów. W celu poparcia swoich tez przeprowadził badanie ankietowe wśród grupy znajomych. Zadał im cztery pytania sprawdzające ich wiedzę na temat archiwów i ich zasobów. Odpowiedzi na nie potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia i były zgodne z własnym doświadczeniem autora, ukazały nikłą znajomość archiwów i ich zasobów w społeczeństwie. Autor zaproponował pewne ogólne rozwiązania, zwłaszcza nawiązujące do działań podejmowanych przez polskie muzea.
EN
The author in his letter to the editor presents his own vision of carrying out archives’ tasks that arise from the public principle of archives. He is concerned especially with stagnation and passive role of archives in promoting their collections. To justify his theses the author conducted a survey among a group of his friends. He asked them four questions that tested their knowledge of archives and archival collections. Answers proved earlier conjectures to be true and were similar to the author’s experience; they showed that the society has poor knowledge of archives and their collections. The author proposed some general solutions, referring especially to actions taken by museums.
Year
Issue
Pages
149-156
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3e38654-fd75-400e-88f4-eabd99c30ff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.