PL EN


2016 | 1 | 99-110
Article title

Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The impact of the act on tax on certain financial institutions on insurance market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy. Przedmiotowy akt normatywny nakłada m.in. na zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji podatek od nadwyżki sumy ich aktywów, gdy kwota ta przekracza 2 mld zł. Podatek ma być uiszczany w miesięcznych okresach rozliczeniowych, pierwszy raz za luty 2016 roku, w wysokości 0,0366% podstawy opodatkowania. Przyjętej regulacji towarzyszą pewne – omówione w tekście – wątpliwości. Dotyczą one zwłaszcza nieuwzględnienia charakteru i specyfiki aktywów zakładów ubezpieczeń, jak również braku możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wartość środków własnych. W rezultacie należy liczyć się z ewentualnym wzrostem wysokości składek ubezpieczeniowych, zwłaszcza że ustawa nie zawiera mechanizmów uniemożliwiających – w dłuższej perspektywie – przerzucenia podatku na klientów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, płacących składki ubezpieczeniowe z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia.
EN
The aim of this article is to analyze the impact of the Act of 15 January 2016 on tax on certain financial institutions on insurance market in Poland. This act imposed on insurance companies and reinsurance companies tax on the excess of the sum of their assets, when the amount of their assets exceeds 2 billion PLN. The tax is to be paid in monthly billing cycle and its amount is 0,0366% of taxation base. Adopted regulation contains a number of questionable issues, which are pointed out in paper. Mentioned concerns – among others – are rejection of the nature of the assets of insurance companies, as well as prohibition to reduce the taxation base by the amount of own funds which play an important role in maintaining financial stability of insurance companies. As a result, clients of such companies have to recon with possible increase of premiums, especially because of fact, that adopted solution does not contain appropriate mechanisms to prevent – in the long perspective – swapping the tax on clients.
Year
Issue
1
Pages
99-110
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 2016, poz. 193).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 2016, poz. 68).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).
 • Business Centre Club, Opinia do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/854E93303B65AA73C1257F29004EBD1B/%24File/75-008.pdf [dostęp: 08.04.2016].
 • Czy nowy podatek ubezpieczycieli wpłynie na wysokość składki?, https://ubea.pl/Czy-nowy-podatek-ubezpieczycieli-wplynie-na-wysokosc-skladki,artykul,1016/ [dostęp: 08.04.2016].
 • Krajowa Izba Gospodarcza, Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, http://kig.pl/zdaniem-kig/prawofinansowe/4509-opinia-krajowej-izby-gospodarczej-do-projektu-ustawy-o-podatku-od-niektorych-instytucji-finansowych.html [dostęp: 08.04.2016].
 • Lidke R., Podatek bankowy dyskryminuje firmy ubezpieczeniowe, http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1558395,Podatek-bankowy-dyskryminuje-firmy-ubezpieczeniowe [dostęp: 08.04.2016].
 • Ogórek S., Podatek bankowy uderzy w PZU. Ta firma zapłaci największą daninę?, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatek-bankowy-uderzy-w-pzu-ta-firma,80,0,1978704.html [dostęp: 08.04.2016].
 • Opinia Prezesa UOKiK z dnia 21 grudnia 2015 r., nr 43/2015/P/MZ do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3E33A67B396201BBC1257F2200547C8C/%24File/75-005.pdf [dostęp: 08.04.2016].
 • Polska Izba Ubezpieczeń, Opinia do druku nr 75, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/ED380E3DCE1442C4C1257F24003F6AF6/%24File/75-006.pdf [dostęp: 08.04.2016].
 • Polska Izba Ubezpieczeń, Raport roczny 2014, Warszawa 2015.
 • Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 121), http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=121 [dostęp: 08.04.2016].
 • Rybicka K., Rezerwy w rachunkowości zakładu ubezpieczeń, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 61.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń 4/2015, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_kw.html [dostęp: 11.04.2016].
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Podmioty rynku ubezpieczeniowego, http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/index.html [dostęp: 11.04.2016].
 • Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75), http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=75 [dostęp: 08.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3f10c86-820c-43a6-91a8-7eaa6b67f66e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.