PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 31-44
Article title

TRANSGRESJA W PEDAGOGICZNYCH BADANIACH NAD WYCHOWANIEM W RODZINIE

Authors
Content
Title variants
EN
TRANSGRESSION IN PEDAGOGICAL RESEARCH ON UPBRINGING IN A FAMILY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem transgresji w odniesieniu do procesu badań w pedagogice rodziny. Wskazano, że złożoności wychowania w rodzinie wymaga wychodzenia poza utarte schematy i stałe granice oraz wymaga współpracy różnych nauk. Wielowymiarowość wychowania w rodzinie w sposób szczególny uzasadnia i prowokuje badaczy tej rzeczywistości do przyjęcia transgresyjnej postawy w jej poznawaniu. Niniejsza refleksja jest zainspirowana Jubileuszem Księdza Profesora Jana Śledzianowskiego – badacza rodziny jako środowiska wychowania człowieka.
EN
The article presents the problem of transgression in relation to the research process in family pedagogy. It was indicated that the complexity of upbringing in the family requires going out beyond the usual patterns and permanent boundaries, and requires cooperation of various sciences. The multidimensionality of family education in a special way justifies and provokes the researchers of that reality to adopt a transgressive attitude in its cognition. This reflection is inspired by the Jubilee of Professor Jan Śledzianowski - a researcher of the family as an environment of human education.
Keywords
Contributors
author
 • Instytut Pedagogiki KUL
References
 • Bauman T. (2008). Komplikacje i dylematy przy określaniu przedmiotu badań pedagogicznych, [w:] K. Rubacha (red.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 57-73.
 • Brągiel J. (2018), Postmodernistyczne przemiany w rodzinie, „Roczniki Pedagogiczne”, nr 4, w druku.
 • Gnitecki J. (2008), Eksplikacja pojęcia „przedmiot badań pedagogiki”, [w:] K. Rubacha (red.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 13-47.
 • Kamiński S. (1989), Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin: TN KUL.
 • Kozielecki J. (2001), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek w psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kukołowicz T. (red.), (1984), Z badań nad rodziną, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Opozda D. (2014), Interdyscyplinarność i intradyscyplinarność w pedagogice rodziny, „Paedagogia Christiana” nr 3, s. 169-183.
 • Opozda D., Parzyszek M. (2015), Zarys refleksji nad rozwojem pedagogiki rodziny w KUL w świetle koncepcji wychowania w rodzinie Piotra Poręby i Józefa Wilka, [w:] R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska (red.), W służbie nauki, wychowania i wartości. Lublin: Wydawnictwo Episteme, s. 381-397.
 • Palka S., (2010), Wiedza w pedagogice i wiedza pedagogiczna, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śledzianowski J., Sakowicz T. (red.), (2006), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Śledzianowski J. (1999), Zranione ojcostwo. Na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śledzianowski J. (2000), Ach! Ten tata... Na podstawie badań dzieci i młodzieży – ich więzi z ojcami, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śledzianowski J. (2003), ...i nie opuszczę cię aż do śmierci, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śledzianowski J. (2003), Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śledzianowski J. (2004a), Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Kielce: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
 • Śledzianowski J. (2004b), Wychowanie wobec przemocy, Kielce: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
 • Śledzianowski J. (2008), Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku, Kielce: Wydawnictwo UHP JK.
 • Śledzianowski J. (2010), Eutanazja – dobra śmierć czy zabójstwo człowieka, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śledzianowski J. (2012), Niepełnosprawni i „pełnosprawni”, Kielce: Wydawnictwo Jedność. Śledzianowski J. (2014), Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śledzianowski J. (2017), Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Śliwerski B. (2003), Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 28-51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a412c4b1-26da-4feb-bd0d-97fd8bdf273d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.