PL EN


2019 | 11(47) | 2 | 49-60
Article title

Duchowość w integralnej edukacji wczesnoszkolnej

Authors
Title variants
EN
Spirituality in Integral Early School Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawa programowa i organizacja procesu edukacji implikuje możliwość realizacji edukacji wczesnoszkolnej jako integralnej, która wiąże się z rozwojem ucznia w zakresie psychofizycznym, społecznym, kulturowym, nie wykluczając duchowego. Duchowość, rozumiana naturalistycznie czy religijnie (w ujęciu chrześcijańskim), wiąże ze sobą takie kategorie, jak sens (sens ostateczny), wartości (najwyższe, ostateczne), doskonałość moralna, świętość. Duchowy rozwój dzieci w okresie wczesnoszkolnej edukacji stanowi ważną fazę w ich rozwoju integralnym, zmierzającym ku dojrzałości osobowościowej zintegrowanej z dojrzałością duchową, dojrzałością religijną.
EN
Programme basis and organisation of the education process implies the possibility of implementing early school education as an integral one, which is connected with the student’s development in the psychophysical, social and cultural spheres, not excluding the spiritual one. Spirituality understood naturalistically or religiously (in Christian terms) binds such categories as sense (ultimate sense), values (highest, ultimate), moral perfection, and sanctity. The spiritual development of children during early school education is an important phase in their integral development, aimed at personality maturity integrated with spiritual maturity and religious maturity.
Year
Volume
Issue
2
Pages
49-60
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, adammaj@kul.pl
References
 • Buk-Cegiełka, M. (2013). Integralny rozwój i wychowanie dziecka w systemie wychowawczo- dydaktycznym Marii Montessori. Elementy teorii i praktyki. Lublin: Libropolis.
 • Chałas, K. (2007). Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin: KUL.
 • Chmielewski, M. (2002). Duchowość. W: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków: Wydawnictwo M.
 • Jan Paweł II (1994). List do rodzin.
 • Jusiak, R. (2016). Duchowość chrześcijańska. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: POLWEN.
 • Karbowniczek, J., Klim-Klimaszewska, A. (2016). Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Kraków: WAM.
 • Kulpaczyński S. (2009). Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin: Polihymnia.
 • Kunowski, S. (2004). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Marszałek, L. (2013). Duchowość dziecka. Znaczenia – perspektywy – konteksty w pedagogice przedszkolnej. Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
 • Milerski, B., Śliwerski, B. (red.) (2000). Leksykon PWN. Pedagogika. Warszawa: PWN.
 • Murawska, B. (2014). Edukacja wczesnoszkolna. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Ostrowska, K. (1994). W poszukiwaniu wartości. Gdańsk: Rubikon.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (2017). Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017, poz. 356.
 • Popielski, K. (2004). Noo-logoterapia. Elementy wprowadzenia. Lublin–Kielce: ŚCPiE.
 • Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Socha, P. (2000). Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia. W: P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a41e840a-32e4-4b37-aaa1-46dca4dd38e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.