PL EN


2019 | 4 (98) | 94-106
Article title

Poziom wykształcenia rolniczego osób kierujących gospodarstwami rolnymi w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
THE LEVEL OF AGRICULTURAL EDUCATION OF PERSONS MANAGING FARMS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawowym celem opracowania było zobrazowanie poziomu wykształcenia, jakim charakteryzują się osoby kierujące gospodarstwami rolnymi. Badania przeprowadzono na trzech poziomach wykształcenia w odniesieniu do ogółu kierujących, a ponadto w stosunku do wieku i płci. W odniesieniu do całej zbiorowości stwierdzono, że 70,4% zarządzających osób miało tylko doświadczenie praktyczne, 22,6% zasadnicze wykształcenie rolnicze oraz tylko 7,0% pełne wykształcenie rolnicze. Proporcje między rodzajami wykształcenia nie uległy zmianie między kobietami i mężczyznami, a także między osobami różniącymi się wiekiem.
EN
The main purpose of the study was to illustrate the level of education characteristic of farm managers. The research was carried out at three levels of education in relation to all managers and, in addition, in relation to age and gender. In relation to the entire population, it was found that 70.4% of managers had only practical experience, 22.6% basic agricultural education and only 7.0% full agricultural education. The proportions between types of education have not changed between men and women as well as between people of different ages.
Year
Issue
Pages
94-106
Physical description
Dates
received
2019-08-18
accepted
2019-11-12
Contributors
References
 • Becker G. S. (1994): Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Third Edition, University of Chicago Press, 23- 24.
 • Barkley D. l., Mark S. H, Li Haizhen (2004): Does Human Capital Affect Rural Economic Growth? Evidence from the South. Research Report, Clemson University. Regional Economic Development Research Laboratory, 4-17.
 • Chmieliński P. i inni (2013): Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa, 27-34.
 • Kiełbasa B. (2016): Education as a Determinant of the Implementation of Innovation in Agriculture in the Light of Empirical Research, SERiA, Roczniki Naukowe, Tom XVIII, Zeszyt 1.
 • Mulder M., Kupper H. (2007): The Future of Agricultural Education: The Case of the Netherlands, Journal of Agricultural Education and Extension. 127-139.
 • Nowak A. (2009): Wybrane cechy czynnika ludzkiego w rolnictwie polskim na tle innych krajów UE, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin, Polonia Vol. XLIII, 9 Sectio H, 167-179.
 • Wawrzyniak B. M. (2019): Udział kobiet wiejskich i młodych rolników w kierowaniu gospodarstwami rolnymi w krajach UE, Zagadnienie Doradztwa Rolniczego, nr 2, 74-91.
 • Wiatrak A.P. (2005): Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło nierówności gospodarczych i społecznych, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Cz. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 19-30.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88.
 • Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Sprawozdanie PE, Bruksela.
 • Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przyszłości młodych rolników w ramach obecnej reformy WPR, Sprawozdanie PE, Bruksela.
Notes
Artykuł Informacyjny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a423ebf9-d859-46ca-b260-664099dd5b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.