PL EN


2013 | 4(60) | 97-120
Article title

Giovanniccio Bazilovič O.S.B.M. e la sua formazione monastica dei basiliani alla fine del XVIII e all’ inizio del XIX secolo nell’ eparchia di Mukačevo

Authors
Title variants
PL
Jerzy Jan Bazyłowicz OSBM i jego formacja monastyczna bazylianów od końca XVIII do początków XIX wieku w eparchii mukaczewskiej
EN
George John Bazylovitch OSBM and His Monastic Formation of the Basilians from the Late 18th until Early 19th Century in the Eparchy of Mukacheve
Languages of publication
IT
Abstracts
EN
This article discusses the life and legacy of the Basilian Father George John Bazylovitch (1742-1821). He is one of the most outstanding Basilians in the history of the Ukrainian Greek-Catholic Eparchy of Mukacheve. He was provincial superior of seven Basilian monasteries within the timespan of thirty two years. Bazylowitch paid special attention to the formation and spiritual life of the monks, wishing to raise the level of the monastic life of the Basilians under his supervision. The time of his supervision over the Basilian monastery is considered a golden age of the Eparchy of Mukacheve, and the works he authored are regarded as masterpieces of the monastic spirituality of that era. The article discusses in detail three of his ascetic works, which influenced considerably the shape of Eastern monasticism of the Greek-Catholic Church in Transcarpathia at the turn of the 19th century. Bazylovitch’s major contributions in the field of monastic spirituality are his two manuscripts concerning the monastic rules and constitutions; as well as one printed work, entitled: Imago vitae monasticae. He also authored a text of explanation of the Divine Liturgy.
PL
Artykuł ukazuje życie i dzieło bazylianina Jerzego Joannikija Bazyłowicza (1742-1821). Należy on do najbardziej zasłużonych bazylianów w historii grekokatolickiej eparchii Mukaczewo na Ukrainie. Był on protoihumenem siedmiu klasztorów bazyliańskich przez okres trzydziestu dwóch lat. Bazilovič zwracał szczególną uwagę na formację i życie duchowe zakonników, a tym samym pragnął podnieść poziom życia zakonnego ówczesnych bazylianów. Okres jego działalności uznaje się za złoty wiek eparchii mukaczewskiej, a napisane przez niego dzieła za klejnoty duchowości zakonnej tego okresu. Artykuł ukazuje szczegółowo jego trzy dzieła ascetyczne, które miały ogromny wpływ na kształtowanie się wschodniego monastycyzmu w cerkwi grekokatolickiej na Zakarpaciu na przełomie XVIII i XIX wieku. Jego głównymi dziełami z zakresu duchowości zakonnej są to dwa rękopisy, dotyczące reguł i konstytucji zakonnych oraz dzieło drukowane: Imago vitae monasticae. Jest on ponadto autorem wyjaśnienia Boskiej liturgii.
Contributors
References
 • БАРАН О., Єпископ Андрєй Бачинський, Yorkton 1963, 61.
 • BASILIO MAGNO, Asceticon magnum sive Questiones [Regulae fusius tractatae et Regulae breuius tractatae = recensio Vulgata compilata s. VI], PG 31, 901-1305.
 • BASILIO MAGNO, Asceticon paruum, PL 103, 483-554.
 • BASILIO MAGNO, Constitutiones monasticae, PG 31, 1321-1428.
 • BASILIO MAGNO, Regulae morales, PG 31, 691-869.
 • BASILIO MAGNO, Epistolarum classis I 2, PG 32, 223.
 • BAZILOVIČ J. – A. KOCAK, Ot pravil i ustanovlenii monašeskich, Krasny Brod 1796. Ms. n. 1, Biblioteca della Università statale a Užgorod.
 • BAZILOVIČ J., Brevis Notitia, II, Cassoviae 1804.
 • BAZILOVIČ J., Explicatio Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii, ed. S. ZAVARSKÝ – P. ŽEŇUCH, Bratislava – Roma 2009.
 • BAZILOVIČ J., Imago vitae monasticae, Cassoviae 1802.
 • Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku, Eds. M. BIZOŇOVÁ – J. CORANIČ, Prešov 2013.
 • DROBNER H., Patrologia, Casale Monferrato 1998.
 • GAVRILOVIĆ Z., «Serbian Christianity», Dictionary of Eastern Christianity, Oxford 1999, 442-446.
 • ГЕБЕЙ, Д.И., «Поминайте наставники ваша», 74, in Д.И. ГЕБЕЙ, ed., Мъсяцослов на 1894 год, Унгвар 1893.
 • КИНАХ Г., «В. Рутсъкого правила», AOSBM (1924), 57,
 • KOCAK A., Prolog duchovnij asketičeskij, Bukovce 1797, Ms 351 Д, UŠUK, Užgorod.
 • LACH M., Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei basiliani dell’eparchia di Mukačevo (1789-1821), in Orientalia et Occidentalia 7, Košice 2010.
 • MИКИТАСЬ В. Л., Давні рукописи і стародруки, II, Львів 1964.
 • MИКИТАСЬ В. Л., Давні книги закарпатського музєю, Львів 1964.
 • MИКИТАСЬ В. Л., Давні книги закарпатського музєю, Ужгород 1961.
 • NERI U., Opere ascetiche di Basilio di Cesarea, Torino 1980.
 • ПEKAР A., «Василіянскa провінція», Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni (1982).
 • ПEKAР A., «Василіянски протоігумени», Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni (1974).
 • ПEKAР A., «Протоігумен Йоанникій Ю. Базилович», Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni (1992).
 • ŠPIDLÍK T. – TENACE M. – ČEMUS R., Questions monastiques en Orient, Orientalia Cristiana Analecta 259, Roma 1999.
 • ŠPIDLÍK T., La spiritualité de l’Orient chrétien, Manuel systématique, Orientalia Cristiana Analecta 206, Roma 1978.
 • ТИХІЙ Ф., «Іоанникий Базилович», 48, in А. Волошин, ed., Мъсяцослов на 1922 год, Ужгород 1921.
 • TIMKOVIČ V., Letopis Krásnobrodského monastiera, Prešov 1995.
 • VIDÁK V. J., «Regulae monasticae a duabus Synodis annorum 1773 et 1776 perscriptae et editae 1776», in MANSI, J. D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XXXIX, Paris 1907, 575-666.
 • VIDÁK V. J., Правила монашеские, n. 1583, UŠUK, 10+113 pp.;
 • ВУКОВИЧ С., Српски jерарси, Бeоград 1996.
 • ЗАКЛИНСЬКИЙ К., «Нарис історії», Науковий здірник Музею української культури 1 (1965), Svidník, 53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4246a73-ca58-4763-843f-1dfa27d3d297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.