PL EN


2018 | 100(156) | 97-116
Article title

Wynik całkowity i wynik finansowy netto w perspektywie wartości rynkowej spółek z indeksu WIG30

Authors
Content
Title variants
EN
Comprehensive income versus net income in the context of market value of companies in WIG30 Index
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest porównanie związków wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto z wybranymi parametrami rynkowymi (kapitalizacją giełdową, wskaźnikami wartości rynkowej do wartości księgowej) spółek notowanych na GPW w Warszawie z indeksu WIG30 według stanu na 01.03.2018 roku. Dane empiryczne zostały zaczerpnięte z bazy Thomson Reuters (lata 2009–2016). Analiza zależności dotyczyła relacji między wynikami finansowymi za dany okres sprawozdawczy a wybranymi miernikami rynkowymi, odnoszącymi się do okresu obrachunkowego oraz kolejnego okresu badawczego. Posłużono się współczynnikiem korelacji rang Spearmana oraz analizą regresji wielorakiej, przy wykorzystaniu czterech modeli jednorównaniowych, w dwóch wersjach. Rezultaty badań empirycznych potwierdzają występowanie większej zmienności wartości generowanych wyników całkowitych aniżeli wyników finansowych netto oraz zróżnicowanych zależności między tymi wynikami a parametrami rynkowymi. Nie odnotowano natomiast jednoznacznych przewag istotności jednej kategorii nad drugą.
EN
The major aim of this paper is to compare relationships of comprehensive income and net income with selected market ratios (market capitalization, market value to book value ratios) in companies listed on the Warsaw Stock Exchange included in WIG30 Index (qualified on 01.03.2018). Empirical data was obtained from the Thomson Reuters database (the period from 2009 to 2016). The research comprised relationships between incomes in the reporting period and selected market ratios, relatively for the reporting period and the next period. The research method was the regression analysis conducted by means of Spearman’s rank correlation coefficient and by four regression models in two versions. The research revealed a diversity of values of comprehensive income, as opposed to net income, and diverse relationships between these categories. They do not confirm the superiority of comprehensive income over net income.
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych, artur.sajnog@uni.lodz.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a429cf5c-53f1-46aa-8939-88741f8e9712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.