Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4 (263-264) | 443-450

Article title

Koncepcje nauczania języków orientalnych w czasach stanisławowskich

Content

Title variants

EN
Concepts of Teaching Oriental Languages in the Time of Stanisław August Poniatowski

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper focuses on the idea of the professional teaching of oriental langu-ages in Poland in the 18th century. During the reign of Stanisław August Poniatowski, in 1766 in Constantinople the Polish school of oriental languages was established. The aim of this institution was to prepare young Polish and European men for their future duties as dragomans, that is interpreters of oriental languages. The school existed until 1795 and, during a period of almost thirty years, educated only eleven alumni in total. Another place where future dragomans were to be educated was a town located within Polish confines – Kamieniec Podolski. Unfortunately, the project of establishing another educational institution there was never carried into effect.

Year

Pages

443-450

Physical description

Dates

published
2018-03-14

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Baranowski Bohdan, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1950.
 • Encyklopedia Powszechna. Nakład, druk i własność Samuela Orgelbranda, t. XVIII, Warszawa 1864. Łątka Jerzy S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • Kalinka Walerian, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. cz. I, cz. II, Nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Kraków 1891.
 • Konopczyński Władysław, Polska a Turcja 1683–1792, Warszawa 1936, opr. Piotr Biliński, Kraków– Warszawa 2013.
 • Korzon Tadeusz, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. I–VI, L. Zwoliński, Kraków–Warszawa 1897.
 • Mikosza Józef, Obserwacje polityczne państwa tureckiego, rządu, religii, sił jego, obyczajów i narodów pod tymże żyjącym panowaniem, z przydatkiem myśli partykularnych o człowieku moralnym i o edukacji krajowej, przez Imci Pana Mikoszę w czasie mieszkania jego w Stambule. Część I, Warszawa 1787.
 • Mieroszewski Sobiesław, Morsztyn, Władysław (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. XXI/1, z. 88, Narodowy Zakład im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Reychman Jan, Niedoszły projekt z czasów Komisji Edukacyjnej. Nauczanie języka tureckiego w Kamieńcu Podolskim, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1936, s. 1–4.
 • Reychman Jan, Piotr Crutta Emisariusz Kościuszki do Stambułu, „Wschód – Orient” 1938, rok IX, Nr 2, s. 3–11.
 • Reychman Jan, Historia Turcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1973.
 • Reychman Jan, Tłumacze języków wschodnich w Polsce XVIII wieku, w: https://mlingua.pl/pol/czytelnia”tlumacze_jezykow_wschodnich_w_polsce_xviii_wieku [dostęp: 20.03.2017].
 • Reychman Jan, Życie polskie w Stambule w XVIII wieku, Warszawa 1959.
 • Smoleński, Władysław, Pisma historyczne, t. II, Skład Główny w Księgarni im. Gebethnera, Kraków 1901.
 • Świtkowski Piotr (red.), Pamiętnik Polityczny i Historyczny, t. II, Warszawa 1783.
 • Zaleski Bronisław, Stosunki Polski z Portą Ottomańską. Na początku panowania Stanisława Augu-sta, „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu na rok 1868” 1869, s. 104–152.
 • Zajączkowski Ananiasz, Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, Nakł. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1953.
 • Zajączkowski Ananiasz, Turcja. Persja-Iran, w: Władysław Pobóg-Malinowski (red.), Encyklopedia Polska i Polacy w cywilizacjach świata, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej w War-szawie, Warszawa 1939, s. 155–186.
 • Zajączkowski Ananiasz, Glosy tureckie w zabytkach staropolskich. Katechizacja turecka Jana Her-biniusa, Nakł. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1948.
 • Zajączkowski Ananiasz, Reychman Jan, Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej, Państwowe Wydaw-nictwo Naukowe, Warszawa 1955.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2283

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a42e2ba4-bf19-4f5a-b4fe-d06897d7be95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.