PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 59-71
Article title

Akceptacja społeczna zagranicznego biznesu w Polsce na przykładzie sektora usług komunalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Social Acceptance of Foreign Business in Poland on the Example of the Utilities Sector
RU
Общественное одобрение зарубежного бизнеса в Польше на примере сектора коммунальных услуг
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule dokonano próby analizy akceptacji społecznej dla napływu zagranicznego kapitału do Polski ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług komunalnych. Wykorzystano do tego celu badania wtórne bazujące na danych pochodzących z badań agencji badawczej CBOS oraz opracowania statystyczne GUS. Prowadzona analiza wskazała, że akceptacja społeczna dla napływu kapitału zagranicznego zmieniała się w perspektywie ostatnich 20 lat, jednak przeważały w tym względzie opinie pozytywne. W odniesieniu do zaangażowania kapitału zagranicznego w funkcjonowanie sektora usług komunalnych w Polsce przyjęto hipotezę, że inwestycje tego rodzaju przyniosły korzyści związane z poprawą jakości usług komunalnych, zracjonalizowały organizację i zarządzanie firmami z omawianej branży oraz mają korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Mimo korzyści nie udało się jednak wyeliminować do końca obaw społecznych, związanych z udziałem zagranicznego kapitału w sektorze usług komunalnych, związanych z utratą wpływu społecznego na poziom cen tych usług. W artykule dokonano próby weryfikacji przyjętej wyżej hipotezy. Wykorzystano do tego celu informacje pochodzące z badań agencji badawczej CBOS oraz analizy GUS. Dodatkowo posłużono się do tego celu przykładami funkcjonowania francuskich firm Saur oraz Veolia, które zrealizowały bezpośrednie inwestycje w sektorze usług komunalnych w Polsce. Opracowanie ma cechy studium przypadku oraz artykułu badawczego.
EN
In his article, the author made an attempt to analyse the social acceptance of the inflow of foreign capital to Poland with a particular consideration of the utilities sector. He used for this purpose secondary research based on the data originating from surveys conducted by the research agency CBOS and CSO’s statistical papers. The conducted analysis showed that the social acceptance of the inflow of foreign capital had been changing over the last 20 years, though there prevailed positive opinions in this respect. As regards involvement of foreign capital in functioning of the utilities sector in Poland, the author put the hypothesis that such investments have yielded benefits related to improvement of the quality of utilities, rationalised the organisation and management of firms in the industry in question and they have a beneficial impact on the natural environment’s condition. However, despite benefits, it was not possible to completely eliminate social anxieties connected with the share of foreign capital in the utilities sector due to the loss of social impact on the level of their prices. In the article, the author attempted to verify the adopted hypothesis. He used for that purpose the information stemming from surveys carried out by the research agency CBOS and CSO’s analyses. Additionally, he used the examples of operating of the French firms Saur and Veolia, which had performed direct investments in the utilities sector in Poland. The paper has features of the case study and research article.
RU
В статье сделали попытку провести анализ общественного одобрения для поступления зарубежного капитала в Польшу, с особым учетом сектора коммунальных услуг. Для этого использовали вторичные исследования, основанные на данных из обследований исследовательского агентства CBOS, а также статистические разработки ЦСУ. Проведенный анализ показал, что общественное одобрение поступления зарубежного капитала изменялось на протяжениии по- следних 20 лет, однако преобладали в этом отношении положительные мнения. По отношению к вовлечению зарубежного капитала в функционирование сектора коммунальных услуг в Польше приняли гипотезу, что такого рода инвестиции принесли выгоды, связанные с повышением качества коммунальных услуг, рационализировали организацию и управление фирмами из рассматри- ваемой отрасли, а также оказывают положительное влияние на состояние природной среды. Несмотря на выгоды, однако не удалось до конца устранить общественные опасения, связанные с участием зарубежного капитала в секторе коммунальных услуг, что связано с утратой общественного влияния на уровень цен этих услуг. В статье попытались проверить вышепринятую гипотезу. Для этого использовали информацию из обследований исследовательского агентства CBOS и анализы ЦСУ. Дополнительно использовали с этой целью примеры функционирования французских фирм Saur и Veolia, которые осуществили прямые инвестиции в секторе коммунальных услуг в Польше. Разработка имеет черты изучения конкретного случая и исследовательской статьи.
Year
Pages
59-71
Physical description
Contributors
author
References
 • Ansoff H.J. (1965), Coroparate Strategy, McGraw-Hill, New York.
 • Bałdyga M. (2004), Gospodarka komunalna. Aspekty prawne, Alpha Pro Wydawnictwa Profesjonalne, Ostrołęka.
 • Bolonek R., Firszt D. (2007), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce polskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 741.
 • Van Bree B., Buzneck I. (2010), Social acceptance of hydrogen demonstration projects, http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/ project_results_ and_ deliverables/D6-1_social%20 impacts%20report_final_clean%20(ID%202849315).pdf [dostęp: 14.09.2016].
 • Gołebiowski T. (2007), Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Halicki P. (2016), Dalkia zmienia się w Veolię. Plany ciepłownicze dla Warszawy,http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/dalkia-zmienia-sie-w-veolie-plany-cieplownicze-dlawarszawy/4hmyt [dostęp: 27.04.2016].
 • Jerzmanowski Z., Sobieralski R. (2012), Prywatyzacja zadaniowa wodociągów, http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller] =News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=14121&cHash=a951df6974781b8be913a73dee650f6c [dostęp: 20.04.2016].
 • CBOS (2006), Kapitał zagraniczny w Polsce, Warszawa.
 • Leontiades J.C. (1985), Multinational Corporate Strategy, D.C. Health, Lexington.
 • Liberska B. (1999), Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie (w:) Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju (2014), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce − raport, https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/analiza-i-ocena-polskiej-gospodarki/inwestycje-zagraniczne/[dostęp: 14.11.2016].
 • Organiściak-Krzyżowska A. (2012), Rola bezpośrednich inwestycji w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy, „Folia Oeconomica”,nr 268, Oszczepalski B. (2013), Wspólne dobro tanio sprzedam, http://nowyobywatel.pl /2014/01/27/ wspolne-dobro-tanio-sprzedam/ [dostęp: 25.04.2016].
 • Oziewicz E. (2005), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 • PAIZ, JLL, EY i Hays Poland - raport”Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego” (2016 ), http://www.paiz.gov.pl/20160218/Co_przyciaga_firmy _produkcyjne_do_Polski [dostęp: 04.11.2016].
 • Sovacool K., Lakshmi R. (2012), Renevable Sustainable, “Energy Reviews”, No. 16.
 • Szymanowicz M. (2000), Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie, Municipium, Warszawa.
 • Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a437b78d-5eb1-40ce-b569-18aff9665011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.