PL EN


2016 | Volume 30, Issue 2 | 55-71
Article title

Non-metropolitan Industrial NUTS 3 Sub-regions in the European Union – Identification and Typology

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A common phenomenon of development is the big difference in its levels, especially between metropolitan and non-metropolitan areas. Non-metropolitan areas are also very different. In some of them, industry plays a big role. European Union’s NUTS 3 non-metropolitan low developed sub-regions, whose gross domestic product per capita in 2011 was below 75% of the EU average, were the subject of research. It is based on the data and Principal Component Analysis used for the typology of 319 sub-regions prepared in 2014. The purposes of the research presented were to identify industrial sub-regions among aforementioned sub-regions, to investigate their diversity and to recognize more detailed sub-regions with the most developed industry. There was also a methodological purpose: to verify a concept for taking into account the weight of principal component in grouping sub-regions into types. As many as 53 sub-regions, in which the rate of gross value added in industry (in %) is 3 times bigger than average in the whole set of the sub-regions examined (that is more than 35%) were defined as industrial. Typology for these sub-regions was made by the cluster analysis using hierarchical method and grouping sub-regions into four types. More detailed characteristics of some sub-regions is the last part of this work.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, sdorocki@up.krakow.pl
author
 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, jacek.soltys@gmail.com
References
 • Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 4, 433–459.
 • ACE Rev. 2, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (2008). Eurostat: Methodologies and Working papers, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KSRA- 07–015–EN.PDF
 • Banning E.B., (2000). Classification, grouping, typology. In: ARH 312Y – Archaeological Laboratory, Systematics. Retrived from http://homes.chass.utoronto.ca/~banning/ARH%20312/312Ysyst.htm
 • Bauer, R. (2010). Scaling through Space: A Demographic Typology of European Regions, Department of Geography & Regional Research University of Vienna. Retrieved from http://www.oeaw.ac.at/vid/ download/col101214rb.pdf
 • Chojnicki Z., Czyż T. (1978). Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. In: Z. Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (ed.), Badanie przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Geografia 2. Poznań–Warszawa: PWN, 7–20.
 • Development of a regional typology – Aim, methods and results. Work package 6 – Typology of regions in Europe November (2010) I2SARE. Retrieved from http://www.i2sare.eu.
 • Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Studia KPZK PAN, 120, 135–143.
 • Domański, R. (2005). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dorocki, S. (2008). Kształtowanie się regionów przemysłowych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 45–54.
 • Dorocki, S. (2010). Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 252–270.
 • Dorocki, S. (2012). Regional Differentiation in the Development of French Towns – Quantitative Analysis. Barometr Regionalny, 3(29), 13–31.
 • Eurostat: Official webpage of European Union Statistics (2014, 17–21 June). Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 • Everitt, B.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. Chichester: Wiley.
 • Gałązka, A. (2011). Czynniki rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. In: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Handlowa w Warszawie.
 • Gorzelak G. (1979). Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej – metody (I). Wiadomości Statystyczne, 3, 17–21.
 • Jackson, J.E. (1991). A User’s Guide To Principal Component. New York: John Wiley & Sons.
 • Lolliffe, I.T. (2002). Principal Component Analysis. New York: Springer.
 • Maćkiewicz A., Ratajczak W. (1993). Principal components analysis (PCA). Computers&Geosciences, 19, (3), 303–342. DOI:10.1016/0098–3004(93)90090– R Morrison D.F. (1967). Multivariate statistical methods. New York: McGrawHill.
 • Nowak E. (2012). Główne składowe zróżnicowania regionalnego ze względu na popyt i podaż turystyczną oraz rozwój społeczny : podejście klasyfikacyjne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 28, 274–286.
 • Parysek J., Ratajczak W. (2002). Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia zpunktu widzenia badań geograficznych. In: H. Rogacki (ed.), Możliwości iograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii i gospodarceprzestrzennej. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk., 61–73.
 • Shepherd, J. (2009) (2013, 20 May). Typology of the Smaller Rural Sub-regions of England, Rural Evidence Research Centre Birkbeck College. Retrived from www.rerc.ac.uk
 • Sołtys, J. (2014). Typology of peripheral sub-regions in the European Union. 54th Congress of the European Regional Science Association: “Regional development & globalisation: Best practices”, 26–29 August 2014, St. Petersburg.
 • Sołtys, J. (2015). Typology of low developed non-metropolitan sub-regions in the European Union, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 394, 153–165.
 • Typology of metro regions (2012) (2015, 23 June). Retrived from epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ portal/region_cities/metropolitan_regions
 • Zimin, D. (2014). Kirde-Eesti, Estonia: Patterns of Socio-Economic Development-Case Study Report, Grincoh Working Paper Series Paper No 6.03.03.02.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a449a43d-8e1e-4a50-b27d-ed95892aa439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.