PL EN


2018 | 4(29) | 7-35
Article title

Systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w krajach Azji i Pacyfiku

Authors
Content
Title variants
EN
Systems for Supporting the Employment of People with Disabilities in Asia and the Pacific Countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono cztery modele wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie praktycznych działań podejmowanych w wybranych krajach Azji i Pacyfiku. Każdy z modeli charakteryzuje się odmienną strukturą wewnętrzną oraz finansowaniem. Szczególny nacisk położono na pokazanie rozwiązań systemowych, które pozwalają na inne niż w Europie radzenie sobie z problemem niskiej aktywności zawodowej tej grupy społecznej. W pracy zostały ukazane najciekawsze i najlepiej funkcjonujące systemy krajowe, które w swojej polityce realizują zasadę wyrównywania szans, walki z dyskryminacją oraz umożliwiają niezależne życie. Skupiono się tutaj na charakterystyce systemów i ich funkcjonowania, poprzez analizę zagadnień definicyjnych, przedstawianie działań politycznych i społecznych zmierzających do szeroko rozumianej aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich pracodawców na rynku pracy.
EN
The article presents four models of supporting the employment of people with disabilities on the example of the practical measures taken in selected countries in Asia and the Pacific. Each model has a different internal structure and funding. Particular emphasis was put on showing system solutions that allow different than European solution to the problem of low activity of this social group. The work presents the most interesting and best-functioning national systems, which in their policies pursue equal opportunities, fight against discrimination and enable independent living. The paper focuses on the characteristics of systems and their functioning, through analysis of definitions, presentation of political and social measures aimed at the broad activation of people with disabilities and the support of their employers on the labor market.
Year
Issue
Pages
7-35
Physical description
Dates
published
2018-12-28
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Davies W., The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, SAGE, London, 2014
 • Dibben P., James P., Cunningham I., Smythe I., Employers and employees with disabilities in the UK. An economically beneficial relationship?, „International Journal of Social Economics” 2002, Vol. 29, No. 6
 • Fifth quinquennial review and appraisal of the World Programme of Action concerning Disabled Persons, Report of the UN Secretary General to the General Assembly, A/63/183, New York, 28 July 2008
 • Garbat M., Polityka i instrumenty rynku pracy osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] Osoby z niepełnosprawnością we współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników, red. Pietrulewicz B., Paszkowicz M., Zielona Góra, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007
 • Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2012
 • Husssain M., Employment of the Disabled: Rule and Responsibilities, paper presented in the National Seminar on Vocational Rehabilitation and Employment of the Disabled, December 11–12, 1995, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Khor H. T., Turning disability into a national asset, Penang Economic Monthly, 2010, Nr 10
 • Krishnan B., The National Welfare Policy and Employment for the Disabled, paper presented in the National Seminar on Vocational Rehabilitation and Employment of the Disabled, December 11–12, 1995, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Labour Laws and Practices in ASEAN. A Comparative Study on Gender Equality, Employment of Persons with Disabilities, Youth Employment and Social Dialogue, SEAN Service Employees Trade Union Council, Jakarta, 2013
 • Liff S., Diversity and equal opportunities: room for a constructive compromise, „Human Resource Management Journal” 1999, Vol. 9, No. 1 Lo Vai V. I., Promotion of the Employment of Persons with Disabilities in Japan, the United States, and China: Carrot, Stick, or Both?, „Arizona Journal of International & Comparative Law”, Nr 3(29)
 • Matsui R., An Overview of the Impact of Employment Quota System in Japan, „Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal” 1998, Vol. 2, No. 1
 • Miwa S., Recent International Trend and Practices in Vocational Rehabilitation and Employment of People with Disability, „Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal” 1997, Vol. 1, No. 1
 • Nowak S., Metody badań socjologicznych, Warszawa, PWN, 1965
 • Oka Y., Independent Living of Disabled Person in the Asia-Pacific Region, paper presented at the Post Congress Seminar on Social Rehabilitation, 10–11 September 1998, Mamamatsu, Japan
 • Ozdurak C., Asymmetric information in labour market, [in:] Proceedings of the international conference on human and economic resources, eds. Esen O. and Ogus A., Izmir, Izmir University of Economics, 2006
 • Persons with disability & the India Labour Market: Challengers and Opportunities, International Labour Organization, LO Regional Office for Asia and the Pacifc, Bangkok, 2011
 • Raghunathan R., Balakrishnan B., Smith C. J., Kadir M. M., People with Physical Disabilities in Singapore: Understanding Disabling Factors in Caregiving, Education, Employment and Finances, Singapore, Institutional Knowledge (InK) at Singapore Management University, 2015
 • Sickness, Disability and Work: Breaking the Barrier, Paris, ECD Publishing, 2010
 • Supporting the Employment of People with Disabilities: Employment Guide for Employers and Person with Disabilities, Japan Organization for Employment of the Elderly and Person with Disabilities JEED, Tokyo, 2005
 • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Warszawa, GUS, 2008
 • Asia Pacific Development Centre on Disability (APCD), 2005, Current situation of persons with disabilities: Malaysia, http://www.apcdproject.org/countryprofile/Malaysia/Malaysia_current.html, [dostęp: 2017-09-26]
 • Asia-Pacific Development Center on Disability Country Profile – Cambodia, Asia Pacific Skills & Employability Network, http://www.apskills.ilo.org/resources/asia-pacific-development-center-on-disability-country-profile-cambodia, [dostęp: 2017-09-25]
 • Country Profile on Disability, Lao People’s Democratic Republic, Japan International Cooperation Agency Planning and Evaluation Department, http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject0601.nsf/3b8a2d403517ae4549256f2d002e1dcc/54a619bb76fd92034925727d0008246b/$FILE/LaoPDR(2002).pdf, [dostęp: 2017-09-26]
 • Disability in Lao DPR, Lao Disabled People’s Association (LDPA), http://ldpa.org.la/wp-content/uploads/2011/10/Factsheet-3-Disability-in-Lao-PDR.pdf, [dostęp: 2017-09-25]
 • Employment Situation of Physically and Intellectually Disabled People, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, 2015, http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1228-3.html, [dostęp: 2017-09-25]
 • Equity Issues Group, 2005, International Labor Organization, http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/equity/index.htm, [dostęp: 2017-09-25]
 • ESCAP Fact Sheet, Brochure of the Asia-Pacific Trade Agreement, Monday, January 16, 2017, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), http://www.unescap.org/resources/brochure-asia-pacific-trade-agreement, [dostęp: 2017-09-25]
 • Glossary of Statistical Terms, Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=630, [dostęp: 2017-09-27]
 • Laos: Walka niepełnosprawnych o pracę, Centrum Studiów Polska-Azja, http://www.polska-azja.pl/laos-walka-niepelnosprawnych-o-prace/, [dostęp: 2017-09-25]
 • Laws of Malaysia Act 597 – Human Rights Commission of Malaysia Act 1999 (Malaysia), Asia-Pacific Human Rights Information Center, https://www.hurights.or.jp/archives/database/nhri-law-malaysia.html, [dostęp: 2017-08-26]
 • Open Door Programme for Employers, Workforce Development Agency (WDA) Singapore, http://www.wsg.gov.sg/programmes-and-initiatives/open-door-programme-employers.html?_ga=2.149414006.154873633.1506508478-987739712.1506508478, [dostęp: 2017-09-25]
 • Policy and Legislative Framework for an Effective Placement Service, 2002, International Labor Organization, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangk, [dostęp: 2017-09-23]
 • Results of research on employment of people with disabilities, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo, 2011, http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/data.html, [dostęp: 2017-09-25]
 • Sickness, Disability and Work: Key figures and data on low employment rates of people with disability and high disability benefit percipiency rates in many countries OECD countries, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): www.oecd.org/dataoecd/21/22/42654215.xls, [dostęp: 2017-04-16]
 • The ILO in Lao People’s Democratic Republic, International Labor Organization, http://www.ilo.org/asia/WCMS_400180/lang--en/index.htm, [dostęp: 2017-09-27]
 • Thongkuay S., Rights of Persons with Disabilities in the Asia-Pacific, Asia-Pacific Human Rights Information Center, FOCUS, 2009, No. 2, Vol. 55, https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2009/03/rights-of-persons-withdisabilities-in-the-asia-pacific.html, [dostęp: 2017-09-25]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a460d194-97b5-49fb-8b70-b1961782bf42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.