PL EN


2018 | 45 | 2(527) | 24-29
Article title

PROBLEM MIGRACJI RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE PROBLEM OF MIGRATION AMONG PARAMEDICS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Analysis of the problem of migration in group of paramedics. The main research problem was the question of how ready to go abroad paramedics, in view of the current trend of emigration of Polish medical personnel. The study was conducted at the turn of January and February 2017 in the group of 110 employees of the Medical Rescue Department in Olkusz and the Regional Emergency Medical Service in Bytom. The research tool was an author's questionnaire. Paramedics have a small degree of willingness to emigrate (11%). Factors such as a negative assessment of current financial situation, travel abroad in the past, encouragement from a third party, or a short medical career have proved to be unrelated to the decision to emigrate. The most important thing was having friends who are currently staying abroad. There is an urgent need for reliable and uniform tools and systems to collect data on the flow of medical staff. The problem of migration among paramedics is not sufficiently understood. It is necessary to carry out more research and make further follow-up to the current strikes in this professional group.
PL
Celem artykułu było przedstawienie problemu migracji w grupie zawodowej ratowników medycznych. Głównym problemem badawczym było pytanie, jak wygląda gotowość do wyjazdu za granicę ratowników medycznych w obliczu obecnego trendu emigracji kadr medycznych z Polski. Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2017 r. w grupie 110 pracowników Zakładu Ratownictwa Medycznego w Olkuszu oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu. Narzędziem badawczym był kwestionariusz autorski. Ratownicy medyczni w niewielkim stopniu wyrażają chęć emigracji zarobkowej (11%). Czynniki, takie jak: negatywna ocena aktualnej sytuacji materialnej, wyjazd za granicę w przeszłości, zachęta ze strony osób trzecich czy krótki staż pracy w zawodzie ratownika medycznego, okazały się nie mieć związku z podejmowaniem decyzji o emigracji. Największe znaczenie miało natomiast posiadanie znajomych osób, które aktualnie przebywają za granicą. Istnieje pilna potrzeba stworzenia wiarygodnych i jednolitych narzędzi i systemów do gromadzenia danych o przepływie personelu medycznego. Problem zjawiska migracji wśród ratowników medycznych nie jest wystarczająco poznany. Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań i poczynienia dalszych obserwacji w związku z obecnymi strajkami w tej grupie zawodowej.
Year
Volume
45
Issue
Pages
24-29
Physical description
Contributors
author
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Binczycka-Anholcer M., Lepiesza P. (2011), Stres na stanowisku pracy ratownika medycznego, „Hygeia Public Health”, Vol. 46(4), s. 455–461.
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2015), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 • Grzybowski P. (2017), Ratownicy medyczni: Brak porozumienia – będzie kolejny strajk, http://www.medexpress.pl/Chibrak-porozumienia-bedzie-kolejny-strajk/66762 [dostęp 28.04.2017].
 • GUS (2015), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku, Warszawa.
 • Istniejące i nowe zagrożenia w sektorze opieki zdrowotnej, w tym w opiece domowej i pozaszpitalnej (2014), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg.
 • Ministerstwo Zdrowia (2006), Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Raport z realizacji programu, Warszawa.
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2016), Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, http://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/08/Raport_2015_NIPiP-1.pdf [dostęp 14.12.2016].
 • NIK (2016), Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/060 [dostęp 15.02.2017].
 • NIL (2014), Zestawienie liczbowe wg liczby wydanych zaświadczeń, http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestrlekarzy/informacje-statystyczne [dostęp 14.12.2016].
 • Nowicki G., Rzońca P. i wsp. (2014), Strategie życiowe studentów kierunku ratownictwo medyczne, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 20, nr 1, s. 51–56.
 • Rabiej E. (2015), Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego – narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 43.
 • Szczepańska B., Szady-Grad M. i wsp. (2010), Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 91(4), s. 704–707.
 • Wnukowski K., Kopański Z., Sianos G. (2015), Specyfika pracy ratownika medycznego, „Journal of Clinical Healthcare”, Vol. 3, s. 2–9.
 • Zagraniczna migracja zarobkowa, Raport Pobadawczy (2009), przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, WUP w Szczecinie, Szczecin.
 • Zagraniczne migracje zarobkowe. Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, https://www.wup.pl/images/uploads/Zagraniczne_migracje_zarobkowe_2011.pdf [dostęp 29.10.2016].
 • Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie (2008), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4688bc3-dcbf-4852-b6c9-cd879dbc08d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.