PL EN


2018 | 15/2018 | 151-162
Article title

(Nie)wykorzystywanie mediacji w sprawach nieletnich

Content
Title variants
EN
(Not)applying mediation in juvenile cases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie można zaobserwować zjawisko nadmiernego formalizowania reakcji kontroli społecznej wobec dzieci i młodzieży z przejawami demoralizacji – zwłaszcza dopiero zagrożonych procesem wykolejenia oraz nadto arbitralną rolę sędziego w sprawach z udziałem nieletnich. Mimo możliwości prawnej, sądy rodzinne niezbyt często kierują sprawy do postępowania mediacyjnego. W latach 2004 – 2016 najwięcej skierowano spraw do mediacji w 2006 roku - 366, a najmniej w 2014 roku – 198. W 2016 roku – 285 spraw, w tym łódzkie sądy – 13. Celem artykułu jest prezentacja badań dotycząca analizy spraw nieletnich skierowanych przez łódzkie sądy do postępowania mediacyjnego w latach 2011-2016. Przedmiot badań stanowi treść akt spraw oraz treść sprawozdania z postępowania mediacyjnego dotycząca wyniku zakończenia mediacji i warunków ugody, jeżeli taka została zawarta. Na podstawie analizy badań można wnioskować, że sędziowie kierują do postępowania mediacyjnego jedynie te sprawy, gdzie poszkodowanym i sprawcą są osoby małoletnie, a czyny karalne dotyczyły m.in. wymuszenia, naruszenia nietykalności, nękania. Z liczby spraw skierowanych do mediacji wynika, że sędziowie nadal nie są przekonani co do słuszności rozstrzygania spraw z wykorzystaniem sprawiedliwości naprawczej.
EN
Presently we are noticing that social control over youth showing symptoms of demoralization is being excessively formalized - especially in case of individuals just on the verge of demoralization, and, at the same time, too arbitrary a role of the judge in cases involving juveniles. Despite legal possibilities, Family Court rarely applies mediation proceedings. In the years 2004-2016 the most mediations occurred in 2006 (366) and the fewest in 2014 (198). In 2016 there were 25 mediations, including 13 in Lodz. The presentation is aimed to show the research on juvenile cases addressed to mediation proceedings by Lodz courts in the years 2011-2016. The subject of study is the content of court files and mediation reports concerning the final results of the mediation and terms of agreement if made. Basing on research analysis we may reason that the only cases directed to mediation are the ones where the victim and the perpetrator are minors and the criminal act was extortion, bodily harm or harassment. The number of cases directed to mediation proceedings suggests that judges are still not fully convinced of the validity of restorative justice.
Year
Issue
Pages
151-162
Physical description
Dates
published
2018-11-12
Contributors
References
 • Bieńkowska E. (2011), Mediacja w sprawach nieletnich. Stan prawny na 1 września 2011r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 • European Parliament resolution of 21 June 2007 on juvenile delinquency, the role of women, the family and society, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0283+0+DOC+XML+V0//EN, data pobrania: 20.10.2017 r.
 • European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions and Measures (2008), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716, data pobrania: 20.10.2017 r.
 • Gaberle A. (2008), Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe), Archiwum Kryminologii 2007-2008, Tom XXIX-XXX.
 • Górecki P., Stachowiak S. (2010), Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Gromelska K. (2007), Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego [w:] Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa.
 • Kusztal J. (2002), W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania w sprawach nieletnich, Nauczyciel i Szkoła, Nr 1-2 (14-15).
 • Kusztal J. (2011), Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, Probacja, Nr 4.
 • Lipowicz E. (2003), Mediacje między nieletnim sprawcą a ofiarą – stan obecny i perspektywy [w:] Rybczyńska D. (red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Michel M. (2010), Rola mediacji pomiędzy pokrzywdzonym sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa w procesie karnym w kontekście idei sprawiedliwości naprawczej [w:] Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Opinion of the European Economic and Social Committee on The prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the European Union (2006), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006IE0414&rid=1, data pobrania: 20.10.2017 r.
 • Opora R. (2010), Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności, Resocjalizacja Polska, Nr 1.
 • Pierzchała K. (2012), Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji Senackiej (Popowo, 27-28 października 2008 r.), Probacja, Nr 1.
 • Potaczała K. (2010), Postępowanie mediacyjne między nieletnim sprawcą a ofiarą w aspekcie zjawiska przemocy [w:] Sołtysiak T., Latoś A. (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Pyżalski J. (2003), Analiza efektywności środków angażujących techniki rozwiązywania sporów [w:] Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J. (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • Recommendation (2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice (2003), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? ObjectID=09000016805df0b3, data pobrania: 20.10.2017 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591, z późn. zm.).
 • Sawicka K. (2001), Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności: 20-21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
 • United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) (1985), http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ beijingrules.pdf, data pobrania: 20.10.2017 r.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U 1982 nr 35 poz. 228).
 • Wajerowska-Oniszczuk B. (2011), Mediacja w polskim prawie nieletnich. Stan prawny na 1 września 2011 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 • Wright M. (2001), Sprawiedliwość naprawcza i mediacja [w:] Cichońska B. (red.) Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności: 20-21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
ISBN
2392-2656
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a46e1710-9fda-48fb-91c5-d49748569acc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.