PL EN


2015 | 14 | 2 | 181-206
Article title

Aaron Aleksander Olizarowski profesorem prawa Akademii Wileńskiej

Content
Title variants
EN
Aaron Alexander Olizarowski as a Professor of Law University of Vilnius
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The professors of law at the Faculty of Law of the University of Vilnius were: Simon Dilger, John George Schauer and Aaron Alexander Olizarowski. On the other hand it raises doubts whether, in accordance with the act of foundation, only one chair of civil law (Roman) were established. Undoubtedly, canon law was taught at the two cathedrals. With high probability, Aaron Alexander Olizarowski also taught canon law. However, all indications are that he could take second chairin civil law (Roman) and lectures on this discipline. It is true that Aaron Alexander Olizarowski also promoted a few doctors of canon law, but in this period Vilnius Academywere other specialists who are likely to teach canon law. In addition, he was a layman, which could also be an obstacle to entrust lectures in canon law. In addition, CV, publications and complete education Olizarowski’s indicate that undoubtedly took a second chair in civil law (Roman) and lectured in this discipline. Having a doctorate both laws was adequate preparation to teach this course. Thus, Alexander Olizarowski, educated abroad, was the only lawyer and the right candidate for the role of professor of civil law (Roman) at the University of Vilnius.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
181-206
Physical description
Contributors
References
 • Arnoldts D. H.,Ausf¨ uhrliche und mit Urkunden versehene Historie der K¨ onigsbergischenUniversit¨ at, t. II, K¨ onigsberg 1746.
 • Baliński M.,Dawna Akademia Wileńska, Petersburg 1862.
 • Baliński M.,1578–1803–1919, „Dziennik Wileński”, Wilno 10 X 1919, nr 145.
 • Barycz H.,Kilka strzępów źródłowych do dziejów literatury polskiej XVI i XII wieku,[w:] Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego, Toruń 1967.
 • Beauvois D.,Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832, t. I, Uniwersytet Wileński, Rzym – Lublin 1991.
 • Bednarski S.,Dwieście lat Wileńskiej Akademii Jezuickiej 1570–1773. Próba syntezy, [w:] Pamiętnik VI powszechnego zjazdu historyków polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., cz. 1, red. F. Podhorodecki, Lwów 1935
 • Bednarski S.,Geneza Akademii Wileńskiej, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i wskrzeszenia uniwersytetu Wileńskiego, t. 1, Wilno, 1929
 • Berger A.,Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953 (przedruk 1991).
 • Bieliński J.,Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. II–III, Kraków 1900.
 • Biographisches Lexikon der Ludwig-Maximilians Universit¨ at M¨ unchen, red. L. Boehm, W.
 • Muller, W. J. Smolka, H. Zedelmaier, t. I,Ingolstadt – Landshut 1472–1826,Berlin 1998.
 • Bogusis V.,Medicina Vilniaus Universitete XVI–XVII amziuje, „Mokslas ir Gyvenimas” 1979, nr 10.
 • Braun D.,De scriptorum Poloniae et Prussiae historicorum, politicorum et juris consultorum virtutibus et vitiis Catalogus et judicium, Coloniae 1723.
 • Brown J.,Biblioteka pisarzów asystencji Polskiej Towarzystwa Jezusowego, przeł. Wł. Klejnowski, Poznań 1862.
 • Burdesse A.,Sulla capacita intellettuale degli impuberes in diritto classico, „Archivio Giuridico Filippo Serafini” 1956, t. 150.
 • Coli U.,„Regnum”, „Studia et documenta historiae et iuris”, t. 17, 1951.
 • Darowski R.,Philosophy of Jesuitsin Lithuania since the 16th until the 18th Century, „Problemos” 2008, t. 73.
 • De Dominicis M.,I coloni “adscripticii” nella legislazione di Giustiniano, [w:] Studi in „Problemos” 2008, t. 73.
 • De Francisci P.,Primordia civitatis, Romae 1959.
 • Dyjakowska M.,Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku, Lublin 2000.
 • Fijałkowski T.,Piotr Roizjusz – polski romanista XVI wieku, [w:] Z dziejów polskiej „Problemos” 2008, t. 73.– Kraków – Gdańsk 1976.
 • Fijałkowski T., Piotr Rozjusz w opiniach współczesnych i potomnych, „Sprawozdanie z czynności i posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1972, nr 26,z. 5.
 • Gioffredi C.,Funzioni e limiti della ‘patria potestas’, [w:] C. Gioffredi, Nuovi studi didiritto romano, Roma 1980.
 • Gmiterek H.,Promocje doktorskie w Akademii Zamojskiej, [w:] W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Zamość 1996.
 • Godek S.,Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu badań, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001, nr 53, z. 2.
 • Historia nauki polskiej, t. II, Barok – Oświecenie, red. B. Suchodolski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Impallomeni G., Persona fisica. Diritto romano, „Novissimo Digesto Italiano” 1965, nr 12 {=Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova 1996}.
 • Jablonskis K., Lietuvių kult¯ ura ir jos veik˙ ejai, Vilnius 1973.
 • Janowski L., Historiografia Uniwersytetu Wileńskiego, cz. 1, Wilno 1921.
 • Janowski L., recenzja z Karbowiak Antoni: Olizarowski o edukacyi. Odbitka z „Muzeum”. Lwów 1905, 8, str. 17, „Kwartalnik Historyczny” 1908, z. 2–3.
 • Jaroszewicz J., Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca wieku XVI, t. II, Wilno 1844, Jarra E.,Aleksander Olizarowski, jako filozof prawa, [w:] Księga pamiątkowa celem uczczeniu 350 rocznicy założenia Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa 1931.
 • Jasiński J., Historia Królewca: szkice z XIII–XX stulecia, Olsztyn 1994.
 • Kamuntaviˇ cien˙ e V.,LDK j˙ ezuitų poˇ zi¯ uris į Lenkijos-Lietuvos valstyb˙ es valdymą XVII a.,V
 • Karbowiak A.,Olizarowski o edukacyi, „Muzeum”. „Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych” 1905, rocz. 21, z. 4 i z. 5.
 • Kaser M.,Das Inhalt der patria potestas, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung f¨ ur Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung” 1938, t. 58.
 • Kodrębski J.,Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku, Łódź 1990.
 • Kolendo J.,Kolonat w Afryce rzymskiej w I–II wieku i jego geneza, Warszawa 1962.
 • Kot S.,Aaron Aleksander Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 350 rocznicy założenia UniwersytetuWileńskiego, Wilno 1929.
 • Kot S.,Rzeczpospolita polska w literaturze politycznej Zachodu, Kraków 1919.
 • Kosman M.,Uniwersytet Wileński 1579–1979, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk Łódź 1981.
 • Kremer A.,Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego Akademii Krakowskiej w XVI w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1989, Prace Prawnicze 125,red. J. Sondel.
 • Kremer A.,Decisiones...von Pedro Ruiz de Moros ein Beispiel der juristischen Literatur in Polen des 16. Jahrhunderts, [w:] Ut magis leges sapere: Studia i prace dedykowane Prof. J. Sondlowi w 50-tą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak,P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008.
 • Kremer A.,Pedro Ruiz de Moros jako profesor prawa rzymskiego AkademiiKrakowskiej, [w:] Vetera Novis Augere: Studia i prace dedykowane Prof. Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski i in., Kraków 2009.
 • Kuleczka G.,Dzieci w systemie prawnym starożytnego Rzymu, „Meander” 1979, z. 5–6.
 • Kuleczka G.,Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
 • Lietuvos mokykla ir pedagogin˙ e mintis XIII–XVII a., red. K. Grigas, V. Kryˇ zeviˇ cius, Lukˇ sait˙ e, Vilnius 1994.
 • Lobrano G.,Pater et filius familias eadem persona. Per lo studio della patria potestas, t. I,Milano 1984.
 • Lukˇ sait˙ e I.,Aaronas Aleksandras Olizarovijus. Svietimas – valstyb˙ es galia, [w:] Lietuvos pedagogin˙ es minties raida XVI–XVII a. kult¯ uros veik˙ ejų raˇ stuose, Kaunas 1991.
 • Lukˇ sait˙ e I.,Lietuvos publicistai valstieˇ cių klausimu, Vilnius 1976.
 • Lyavshuk V.,Stephan Bathory and the Jesuits in Grodno: First Attempt to Found a Collegium, „Medieval and Early Modern for Central and Eastern Europe”,2010, nr 2.
 • Łapicki B.,La transformation de la nature juridique du colonat romain, [w:] Studi in onore di Edoardo Volterra, t. III, Milano 1971.
 • Łapicki B.,Władza ojcowska w starożytnym Rzymie, Okres klasyczny, Warszawa 1937.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a47b85c0-48e5-4097-8652-5a57acdc3e34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.