PL EN


2017 | (12)2017 | 180-186
Article title

Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli

Content
Title variants
EN
Evolution of directory information literacy teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule dokonano próby usystematyzowania zagadnień związanych ze zdefi-niowaniem oraz katalogiem kompetencji informatycznych nauczycieli. Porównane zostały również dokumenty odnoszące się do kształcenia nauczycieli, w celu oceny zachodzących na przestrzeni lat zmian w prawodawstwie oświatowym.
EN
The present article attempts to systematize the issues involved in defining and directory com-petences of teachers. Compared are also documents relating to the training of teachers, in order to evaluate occurring over the years, changes in educational legislation.
Year
Volume
Pages
180-186
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Piecuch A., Kompetencje multimedialne nauczycieli – propozycja kodyfikacji [w:] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, red. E. Sałata, Instytut Technologii Eks-ploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2009.
  • Piecuch A., Multimedialne kompetencje nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczy cieli, Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2110.
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygo-towującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z 2012 r., poz. 131.
  • Sysło M.M., Model rozwoju kompetencji informatycznych [w:] Kompetencje medialne społeczeń-stwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2004.
  • Sysło M.M., Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informa-tyki, 2003.
  • Sysło M.M., Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komuni-kacyjnej, 2010.
  • Wenta K., Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej, Pedagogium, Szcze-cin 1999.
  • Załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a47da727-8a13-4a1d-87d0-96534f528161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.