PL EN


2018 | 2(27) | 19-34
Article title

Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością w opiniach pracowników instytucji sfery publicznej i organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym

Content
Title variants
EN
Public Situation of People with Disabilities in the Opinions of Employees of Public Sphere Institutions and Non-governmental Organizations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W Polsce dużą grupę obywateli stanowią osoby z niepełnosprawnością. W sferze publicznej zazwyczaj pełnią rolę klientów różnorodnych instytucji – orzekających, pomocowych, rehabilitacyjnych. Ich subiektywne postrzeganie własnej sytuacji jest uzależnione od wielu czynników i nie da się go uogólnić. Pracownicy wymienionych instytucji najczęściej są profesjonalnie przygotowani do pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Ich opinia o sytuacji osób z niepełnosprawnością jest istotna z uwagi na obiektywizm i autentyczną znajomość problemów i barier tej grupy. Przedstawione wyniki badań opinii profesjonalistów na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością zostały zaprezentowane w kontekście wykluczenia społecznego i odniesione do przestrzeni organizacyjnej samorządu terytorialnego.
EN
In Poland, a large group of citizens are people with disabilities. In the public realm they normally act as clients of various institutions – the panels, relief, rehabilitation. Their subjective perception of their own situation depends on many factors and it can not be generalized. Employees of these institutions are usually professionally trained to work with people with disabilities and with their families. Their opinion about the situation of people with disabilities is important because of the objectivity and genuine knowledge of the problems and barriers of that group. The results of surveys of professionals on the situation of people with disabilities were presented in the context of social exclusion and related to the organization of local government.
Year
Issue
Pages
19-34
Physical description
Dates
published
2018-09-17
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
References
 • Broda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012
 • Fajfer-Kruczek I., Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
 • Larkowa H., Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. Hulek A., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1977
 • Lewicki C., Marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży w obliczu choroby – przejawy, uwarunkowania i konsekwencje, [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. Ciszkowska-Giedziuń M., Kantowicz E., Toruń, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010
 • Misiewicz H., Instytucje pomocy społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, [w:] Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, red. Frąckiewicz L., Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008
 • Nowak A., Marginalizacja osób niepełnosprawnych, [w:] Wybrane społeczno-socjalne aspekty marginalizacji, red. Nowak A., Katowice, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, 2005
 • Ostrowska A., Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, [w:] Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, red. Frąckiewicz L., Warszawa, IFiS PAN, 2008
 • Sowa K. Z., Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
 • Figlewicz R., Wodnicka D., Ciołkiewicz P., Raport o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, CBRK ASHE, Łódź, http://www.cbe.ahe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/sytuacja%20osob.pdf, [data dostępu: 26.06.2016]
 • Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych. Raport z badań, Warszawa, IFiS PAN, 1994
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 – http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf, [data dostępu: 26.06.2016]
 • Gąciarz B., Bartkowski J., Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2014, Nr II(11)
 • Majewski T., Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, „Szkoła Specjalna” 1999, Nr 3
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art.1, pkt. 10 – Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4864cff-a110-4acf-8a61-02d00274f25d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.