PL EN


2014 | 24 | 4 | 43-71
Article title

Zasady zaangażowania pracowników w procesie tworzenia i rejestracji spółki europejskiej w Polsce

Authors
Title variants
EN
Rules of employee involvement in the process of formulation and registration of the European company in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaangażowanie pracowników jest to jedna z form realizacji szerszej koncepcji, jaką jest dialog społeczny. Spółka europejska jest to natomiast podmiot ponadnarodowy, który prowadzi działalność na terenie wielu państw Unii Europejskiej. Opracowanie poddaje analizie akty prawne regulujące zaangażowanie pracowników w procesie tworzenia i rejestrowania spółki europejskiej w Polsce. Opisana została procedura informowania, konsultacji i partycypacji, przy uwzględnieniu odmienności przepisów unijnych i polskich.
EN
Involvement of employees is one of the forms of realization of the wider idea, which is known as social dialogue. European company is a supranational entity, which operates in many countries of the European Union. This paper analyzes the legal acts regulating the involvement of employees in the formulation and the registration process for a European company in Poland. Hereby are presented procedures of information, consultation and participation, taking into account the differences in EU and Polish legislation.
Year
Volume
24
Issue
4
Pages
43-71
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Negocjacji i Mediacji, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kamil.golema@gmail.com
References
 • Banaś Natalia: Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym, Warszawa 2012.
 • Baran Krzysztof W.: Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] tenże, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 17-220.
 • Baran Krzysztof W.: Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] ten-że, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 121-340.
 • Baran Krzysztof W.: Ochrona stosunku pracy przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 9, s. 34-41.
 • Bilewska Katarzyna: Spółka europejska, Warszawa 2006.
 • Blanquet Françoise: Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft. Ein gemein-schaftsinstrument für die grenzubergreifende Zussamenarbeit im Dienste der Unter-nehmen, Zeitschrift für Unternehmens und Gesellschaftsrecht 2002, nr 1, s. 20-66.
 • Edwards Vanessa: The european company – essential tool or eviscerated dream?, Common Market Law Review 2003, nr 40, s. 443-464.
 • Fleischer Holger: Der Einfluß der Societas Europea auf die Dogmatik des deutschen Gesellschaftsrechts, Archiv für die civilistische Praxis 2004, t. 204, s. 502-543.
 • Gardulska Olga, Krawiec Anna: Postępowanie w celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników w spółce europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 7, s. 17-25.
 • Gold Michael, Schwimbersky Sandra: The European Company Statute: Implications for Industrial Relations in the European Union, European Journal of In-dustrial Relations 2008, nr 14, s. 49-67.
 • Habersack Mathias: Europäisches Gesellschaftrecht, Monachium 2003.
 • Heinze Meinhard: Die Europäische Aktiengesellschaft, Zeitschrift für Unternehmens und Gesselschaftrecht 2002, nr 1, s. 66-96.
 • Herfs-Röttingen Ebba: Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktienge-sellschaft, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2001, nr 8, s. 428-462.
 • Hykawy Iwona: Spółka europejska (Societas Europea), [w:] Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. V, Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia, red. M. Safjan, I. Hykawy, Warszawa 2002, s. 408-425.
 • Keller Berndt: The European Company Statute: Employee involvement – and beyond, Industrial Relations Journal 2002, nr 33, s. 424-445.
 • Kurcz Bartłomiej, Kurcz Martyna: Spółka Europejska – Societas Europea, Prawo Unii Europejskiej 2002, nr 1, s. 24-27.
 • Lewandowski Robert: Statut spółki europejskiej – Komentarz, t. I, Warszawa 2008.
 • Loranc Jolanta: Spółka europejska a przepisy polskie, Rejent 2001, nr 6, s.114-147.
 • Minas Mariusz: Spółka europejska w pracach Komisji Wspólnot Europejskich, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1996, nr 1, s. 64-70.
 • Napierała Jacek: Europejskie Prawo Spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego, Warszawa 2013.
 • Niedzielska Katarzyna: Europejska spółka akcyjna – założenie, funkcjonowanie, likwidacja, Warszawa 2005.
 • Niedzielska Katarzyna: Partycypacja pracowników w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce – etap negocjacyjny, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 5, s. 129-133.
 • Niedzielska Katarzyna: Partycypacja pracowników w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce – informowanie, konsultowanie oraz uczestnictwo w organach spółki, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 6, s. 157-160.
 • Opalski Adam: Europejskie prawo spółek – zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010.
 • Oplustil Krzysztof: Europejska spółka akcyjna – Teksty aktów prawnych z omówieniem, Warszawa 2002.
 • Oplustil Krzysztof: Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – akty prawne z omówieniem, Warszawa 2005.
 • Pluskat Sorika: Die Arbeitnehmerbeteiligung in der geplanten Europäischen AG, Deutschen Steuerrecht 2001, nr 35, s. 1483-1490.
 • Schwarz Günter Christian: Europäisches Gesellschaft. Ein Handbuch für Wisenschaft und Praxis, Baden Baden 2000.
 • Siemiątkowski Tomasz, Potrzeszcz Radosław: Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlowych, cz. 1, Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 11, s. 10-15.
 • Smusz-Kulesza Monika: Zbiorowe prawo pracowników do informacji, Warszawa 2012.
 • Sobczyk Arkadiusz, Daszczyńska Anna: Dialog społeczny jako narzędzie zbiorowego prawa pracy, [w:] Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw, red. J. Stelina, Gdańsk 2010, s. 8-112.
 • Sobczyk Arkadiusz: Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i prze-prowadzaniu z nimi konsultacji [w:] tenże, Rady pracowników. Komentarz, Warszawa 2007, s. 11-121.
 • Stateczny Dagmara: Prawo pracowników do informacji i konsultacji w Unii EuroSummers Robert S.: The conceptualisation of good faith in American contract law: a general account, [w:] Good Faith in European Contract Law, red. S. Whittaker, R. Zimmermann, Cambridge 2000, s. 118-141.
 • Szumański Andrzej: Europejskie prawo spółek, [w:] Prawo spółek, red. W. Włodyka, Kraków 1996, s. 711-715.
 • Szumański Andrzej: Spółka europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 2, s. 249-272.
 • Whittaker Simon, Zimmermann Reinhard: Good faith in European con-tract law: surveying the legal landscape, [w:] Good Faith in European Contract Law, red. S. Whittaker, R. Zimmermann, Cambridge 2000, s. 7-62.
 • Wronikowska Ewa, Nowik Paweł: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
 • Wronikowska Ewa: Informowanie i konsultacje w świetle zasady dialogu społecznego, [w:] Informowanie i konsultacje pracowników w polskim prawie pracy, red. A. Sobczyk, Kraków 2008, s. 243-251.
 • Zwolińska Agnieszka: Powołanie polskich członków specjalnego zespołu negocjacyjnego w ramach procedury utworzenia spółki europejskiej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 2, s. 23-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4893997-107a-4eba-b784-aec5ca53ceb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.