PL EN


1992 | 5 | 7–13
Article title

Nikita Iljicz Tołstoj i program etnolingwistyki historycznej

Content
Title variants
EN
Nikita Iljicz Tołstoj and the programme of historical ethnolinguistics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono życie i twórczość Nikity Iljicza Tołstoja, slawisty, historyka języka, dialektologa, folklorysty, etnografa. Urodzony w Jugosławii, poświęcił swoje życie nauce, dzieląc czas między zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Moskiewskim, prace badawcze w Akademii Nauk, działalność redakcyjną i organizacyjną. Autor ukazuje stopniowe i bardzo przemyślane rozszerzanie pola badawczego profesora Tołstoja. W centrum uwagi N. Tołstoja stoi język, a mówiąc ściślej języki słowiańskie, ich historia i współczesność, semantyka i struktura. Tołstoj w miarę pogłębiania analiz semantycznych rozszerza podstawę materiałową badań i dochodzi do objęcia zainteresowaniami całej kultury i zbudowania koncepcji etnolingwistyki jak dyscypliny pogranicznej i historycznej. Przyjęta metoda etnolingwistyczna pozwala mu różnorodny materiał ujmować w podobny sposób. Autor pokazuje znaczenie prac etnolingwistycznych Tołstoja dla badań etnogenezy Słowian. Szczególnie płodne okazało się jego rozumienie praojczyzny Słowian, pytanie nie o geograficzne miejsce słowiańskiej praojczyzny, lecz o jej kształt duchowy, o wierzenia, mitologię, obrzędy i rytuały, o wizję świata i człowieka. Lokalistyczne pojęcie praojczyzny zastąpił pojęciem praojczyzny kulturowej, której najważniejszym wyznacznikiem jest kultura duchowa. W dyskusji nad kolebką Słowian wskazał możliwość odtworzenia obrazu kraju prasłowiańskiego poprzez badanie etymologii wspólnego słownictwa topograficznego.
EN
The article shows the life and work of Nikita Ilyich Tolstoy, a Slavist, a historian of language, a dialectologist, a folklorist, and an ethnographer. Born in Yugoslavia, Nikita Ilyich Tolstoy devoted his life to academic work. He divided his time between didactic work at Moscow State University, research at the Academy of Sciences, and editorial work and organizational efforts. The author shows the gradual and well-thought expansion of Professor Tolstoy’s research area. Language, or to be more precise, Slavic languages are in the centre of Tolstoy’s attention. He is interested in their past and present, their semantics and structure. Along with deepening semantic analyses, Tolstoy expands the material basis of his research. This results in an interest in entire culture, which leads to a conception of ethnolinguistics as a border and historical discipline . The established ethnolinguistic method allows him to treat diverse material in a similar way. The author shows the importance of Tolstoy’s ethnolinguistic work in the context of research on the ethnogenesis of the Slavs. His understanding of the proto-fatherland of the Slavs proves to be especially fertile. He understands it not as a geographical area, but he rather asks about its spiritual shape, i.e. the beliefs, mythology, customs and rituals, the image of the world and man. Tolstoy substituted the notion of the geographical proto-fatherland for the notion of the cultural proto-fatherland, in which spiritual culture is the most important quantifier. In the discussion on the cradle of Slavdom, Tolstoy pointed to the possibility of recreating the image of a proto-Slavic state through the research of the etymology of common topographic vocabulary.
Year
Volume
5
Pages
7–13
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4999d15-4c81-40f9-b111-ceb7a70a1f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.