Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 77-85

Article title

Sharing economy a podatki

Content

Title variants

EN
Sharing economy vs. taxes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowy model gospodarczy, jakim jest ekonomia dzielenia, wykorzystuje nowoczesne technologie i stał się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki. Uczestnicy tego modelu biznesowego zainteresowani są wykorzystywaniem zasobów bez przeniesienia własności. Koncepcja ta wywołuje, oprócz pozytywnych, także negatywne zjawiska, które mogą zachodzić na rynku pracy, wywoływać nieuczciwą konkurencję i prowadzić do unikania płacenia podatków. Unia Europejska nie jest dostatecznie przygotowana do akceptacji tego typu gospodarowania, szczególnie w zakresie finansów i podatków. Uwidaczniają się zjawiska negatywne, takie jak łamanie zasad moralnych nowej konstrukcji biznesu, a także nieuczciwe dzielenie się zyskiem poprzez wykorzystywanie migracji kapitałów do oaz podatkowych.
EN
Sharing economy is a new model of economising. Its main idea is to use goods and services without actually owning them. They are provided for free, yet most of the participants of this system treat them as a source of additional income. This system uses foundations for running a business, usually in the fields of accommodation, crowdfunding along with lending foundations, transport and online labour marketplaces. There is a lack of proper regulations, both domestic and international ones, protecting the clients in terms of quality and security of these transactions. There is also a lack of regulations protecting the domestic market and domestic employers from global businesses operating within sharing economy. One of the fundamental problems still to be solved is the efficiency of tax policies aimed at the participants of sharing economy. Being global companies, they utilise tax optimisation and they are levied very little since they are registered in areas which belong to tax havens. Both the European Commission and the EU Parliament claim that sharing economy opens new opportunities for consumers and businesses, and it can contribute to the economic growth and the creation of new jobs within the EU. It is necessary to work out legal regulations which ensure equal treatment of all participants of this process. A lack of such regulations allows for constant leakage of profits, which translates into losses of earnings for economies.

References

  • Dzielenie tak, ale nie swoim zyskiem, Forsal.pl (08.05.2016).
  • European Commission: Commision Staff Working Document European Agenda for the collaborative economy – reporting analysis, Brussels 02.06.2016, COM(2016) 356 final.
  • Klemt T., 2016, Ekonomiczne przesłanki regulacji sharing economy, [w:] Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się, Bruksela 02.06.2016 (SWD (2016) 184 final.
  • Michniewska K., 2016, Rola ekonomii współdzielonej w dochodzeniu do celów środowiskowych Unii Europejskiej – nowe modele biznesowe w domykaniu pętli łańcucha dostaw (SSC/CLSC), Logistyka Odzysku, nr 3/2016(20), s. 15.
  • Parlament Europejski, Aktualności. Gospodarka dzielenia się (infografika) z dnia 15.08.2017.
  • Raport (Współ)dziel i rządź. Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, 2016, Pricewaterhouse- Coopers, Polska.
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15.06.2017 w sprawie Europejskiego Programu na rzecz gospodarki dzielenia się, 2017/2003 (N).
  • Stiglitz J.E., 2004, Informacja i zmiana paradygmatu ekonomii, cz. 1, Gospodarka Narodowa, nr 3.
  • Ziobrowska J., 2017, Sharing economy jako nowy trend konsumencki, [w:] Kalina-Prasznic U. (red.), Własność w prawie i gospodarce, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a4a4bcd2-b62e-4848-aca2-411657dd3cce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.