PL EN


2005 | 4(22) | 91-106
Article title

Przekształcenia własnościowe w Polsce w ujęciu regionalnym

Content
Title variants
EN
The Ownership Changes in Poland in Regional Area
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera omówienie oraz analizę stanu zaawansowania procesu przekształceń własnościowych w Polsce w ujęciu regionalnym wg stanu na koniec 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procesu prywatyzacji. Badania dowiodły, iż zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak również w układzie województw, nie występuje zdecydowana dominacja żadnej ze stosowanych metod prywatyzacji, aczkolwiek w poszczególnych województwach daje się zauważyć pewne różnice co do częstotliwości ich stosowania, uwarunkowane w dużej mierze liczbą przedsiębiorstw państwowych funkcjonujących na terenie danego województwa oraz ich specyfiką. Analiza przebiegu procesu prywatyzacji w ujęciu regionalnym wskazuje również na występowanie przestrzennego zróżnicowania stanu zaawansowania tego procesu.
EN
The article gives the description and analysis of regional ownership changes in Poland at the end of 2004 with close attention to the privatization process. The research proves that in both dimensions - the whole-Poland and regional there have not been noticed any dominant privatization methods, though in particular voivodships there are some differences concerning their usage frequency mostly determined by the number and profile of state enterprises from particular voivodships. The privatization analysis in a regional aspect reveals an area differentiation of the process advancement.
Contributors
References
 • Biuletyn Statystyczny, 1991, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, nr 11.
 • Ćwikliński H. (red.), 2001, Polityka gospodarcza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Dynamika przekształceń własnościowych, 2004, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, nr 59.
 • Gawlikowska-Hueckel K. (red.), 2000, Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Jarosz M., 2005, "Nie tylko kłopoty z transformacją. Jaka Polska?" (w:) M. Jarosz (red.), Polska. Ale jaka?, Warszawa: Oficyna Naukowa i Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kalina-Prasznic U. (red.), 2003, Regulowana gospodarka rynkowa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Kaliński J., 2004, Historia gospodarcza XIX i XX w. Warszawa: PWE.
 • Klamut M. (red.), 1999, Konkurencyjność regionów, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Krajewski S., 1996, "Efekty udziału kapitału zagranicznego w prywatyzacji" (w:) M. Jarosz (red.), Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Mączyńska E. (red.), 2001, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Wydawnictwo DiG, t. l.
 • Prywatyzacja mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po 13 latach, 2005, Warszawa: Agencja Nieruchomości Rolnych, http://www.anr.gov.pl/pl-/article/6175.
 • Raport o przekształceniach własnościowych w 2003 roku, 2004, Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 44-62.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 171, póz. 1397).
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., nr 208, póz. 2128).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4b68ba7-17a0-46ab-a276-90713b72ba2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.