PL EN


2017 | 60 | 4 (124) | 69-83
Article title

Reformacja i polskie przekłady Biblii

Content
Title variants
EN
The Reformation and the Translations of the Bible into Polish .
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article dispels the myth that the Reformation caused interest in the Bible through critical activity of Martin Luther. The humanism of the 15th century, in the first stage of the Renaissance, through the works of Jan Gerson, Erasmus of Rotterdam, Thomas Morus, Laurentino Vall, focused interest on the Bible philosophical study, and on popularizing it in national languages. The golden era of the Polish Bible is constituted by publishing the New Testament translated by Stanisław Murzynowski in 1553, issuing the Leopolita’s Bible — the first Polish Bible translated by Jan Nicz Leopolita for the Catholic Church in 1561, editing the Jakub Wujek Bible in 1599 for Jesuits and the Gdańsk Bible in 1632, translated by Daniel Mikołajewski.
Year
Volume
60
Issue
Pages
69-83
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, t.sznajderski@ug.edu.pl
References
 • Bieńkowska Danuta (1998), Jak Jakub Wujek Pismo święte na język polski przekładał (o warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej), „Bobolanum”, R. IX.
 • Cassirer Ernst (1948), The Renaissance Philosophy of Man, University of Chi-cago, Chicago.
 • Cottret Bernard (2000), Kalwin, PIW, Warszawa.
 • Di Napoli Gulio (1954), L’essere e l’Uno in Pico della Mirandola, „Rivista di Filozofia Neoscolastica” XLVI.
 • Domański Juliusz (1969), Glosy do Erazmiańskiej koncepcji filozofii (w pięćsetlecie urodzin Erazma z Rotterdamu), „Archiwum Historii Fi-lozofii i Myśli Społecznej” XV.
 • Domański Juliusz (1973), Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Era-zma z Rotterdamu, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 • Erazm z Rotterdamu (1960), Trzy rozprawy, tłum. J. Romański, Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 • Gilson Étienne (1958), Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 • Gilson Étienne (1960), Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 • Huizinga Johann (1964), Erazm, tłum. M. Kurecka. PIW, Warszawa.
 • Jacob Edward F. (1961), The Fifteenth Century (1399–1485), Clarendon Press, Oxford.
 • Kossowska Maria (1968–1969), Biblia w języku polskim, t. I i II, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
 • Langkammer Hugolin (1998), Polski przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce, „Bobo-lanum”, R. IX.
 • Łuczak Andrzej (2001), Najstarszy polski drukowany przekład Nowego Te-stamentu pióra Stanisława Murzynowskiego (1551–1553), „Zielonogór-skie Studia Łużyckie”, t. III: „Nowy Testament w dziejach i kulturze Eu-ropy”, Zielona Góra.
 • Małłek Jan (2001), Stanisław Murzynowski: tłumacz Nowego Testamentu, pisarz religijny, osjandrysta, „servulus et clientulus” księcia Albrechta Pruskiego, „Zielonogórskie Studia Łużyckie” t. III: „Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy”, Zielona Góra.
 • Nowak Zbigniew (1968), Andrzej Huenefeldt jako nakładca i drukarz Biblii Gdańskiej z 1632 r., „Libri Gedanenses. Rocznik Biblioteki Gdańskiej” r. I.
 • Poplatek Jan (1950), Obecny stan badań nad życiem Jakuba Wujka T.J. i program dalszej pracy, „Polonia Sacra” R. 3, z. 1–2.
 • Pietkiewicz Rajmund (2002), Pismo Święte w języku polskim w latach 1518–1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego, www.fides.org.pl/Content/728/Pietkiewicz-Doktorat.pdf [dostęp: 27 czerwca 2017].
 • Piper Gilmore (1955), Le monde de l’humanisme 1453–1517, Payot, Paris.
 • Rospond Stanisław (1949), Studia nad językiem polskim XVI wieku (Jan Seklu-cjan, Stanisław Murzynowski, Jan Sendecki-Malecki, Grzegorz Orszak), Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław.
 • Sipayłło Maria (1934), W sprawie genezy Biblii gdańskiej, „Reformacja w Polsce”, R. 6.
 • Smereka Jan (1975), Biblistyka polska (wiek XVI–XVIII) [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz. t. 2, cz. 1, Wydawnictwo Nau-kowe KUL, Lublin.
 • Swieżawski Stefan (1979), Filozofia europejska XV wieku, t. 4: Bóg, „Collecta-nea Theologica”, Warszawa.
 • Szeruda Jan (1985), Geneza i charakter Biblii Gdańskiej, „Z Problemów Re-formacji”, R. 5.
 • Tworek Stefan (1971), Starania o ujednolicenie obrządku kalwińskiego w Polsce w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, R. 16.
 • Warmiński Ignacy (1906), Andrzej Samuel i Jan Seklucjan, Druk. Dziennika Poznańskiego, Poznań.
 • Wąsik Wiktor (1958), Historia filozofii polskiej, Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 • Włodek Zofia (1972), Filozofia a teologia w ujęciu mistrzów krakowskich [w:] Filozofia polska XV wieku, red. R. Palacz, Warszawa.
 • Wojak Tadeusz (1985), Studium o Biblii Gdańskiej, „Z Problemów Reformacji”, R. 5.
 • Vereecke Louis (1954), Droit et morale chez Jean Gerson, „Revue Historique de Droit Français et Étranger” 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4c3b4de-4742-49ed-9d4d-70390853cf9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.