PL EN


2018 | 45 | 10(535) | 10-18
Article title

WPŁYW WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO NA UBÓSTWO

Selected contents from this journal
Title variants
EN
IMPACT OF MINIMUM WAAGE ON POVERTY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article was inspired by a project conducted by the author, whose aim was to present the issue of fair remuneration as a category of social protection in the context of economic realities. The purpose of the article was to show the existence of a possible correlation between the amount of the minimum wage and the percentage of people affected by various categories of poverty. The author analyzed the issue of minimum wage in Polish legislation and recalled the economic situation of the country since the accession to the European Union, and also presented the potential impact of minimum wages on the economy. He also referred to the issue of fair remuneration set out in the European Social Charter. The analyzed data allowed to show a decline in the poverty level in practically all categories, apart from statutory poverty. The current amount of the minimum wage in Poland, however, does not meet the standards of fair remuneration.
PL
Artykuł został zainspirowany prowadzonym przez autora projektem, którego celem było przedstawienie kwestii godziwego wynagrodzenia jako kategorii ochrony socjalnej w kontekście realiów gospodarczych. Celem artykułu było wykazanie istnienia ewentualnej korelacji między kwotą minimalnego wynagrodzenia a odsetkiem osób dotkniętych różnymi kategoriami ubóstwa. Autor przeanalizował kwestię płacy minimalnej w polskim ustawodawstwie i przywołał sytuację gospodarczą kraju od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, a także przedstawił potencjalny wpływ płacy minimalnej na gospodarkę. Odniósł się również do kwestii godziwego wynagrodzenia określonego w Europejskiej Karcie Społecznej. Analizowane dane pozwoliły wykazać spadek poziomu ubóstwa praktycznie we wszystkich kategoriach, oprócz ustawowego ubóstwa. Obecna kwota płacy minimalnej w Polsce nie spełnia jednak standardów godziwego wynagrodzenia.
Year
Volume
45
Issue
Pages
10-18
Physical description
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
References
 • Abramowska A. (2015), Składki ZUS od umowy-zlecenia od 1 stycznia 2016, „Rzeczpospolita” [online], http://www.rp.pl/ZUS/309249965-Skladki-ZUS-od-umowy-zlecenia-od-1-stycznia-2016.html [dostęp 1.07.2017].
 • Brown C., Gilroy C., Kohen A. (1982), The effect of the minimum wage on employment and unemployment, „The Journal of Economic Literature”, Vol. 20, No. 2, s. 487–528.
 • Chądzyński M., Osiecki G. (2016), Płaca minimalna zależna od regionu? Najniższa w najbiedniejszych, Forsal.pl, http://forsal.pl/artykuly/997673, placa-minimalna-zroznicowanie-uzaleznionienie-od-regionu.html [dostęp: 01.07.2017].
 • Cipiur J. (2013), Regionalizacja płacy minimalnej to ucieczka w ułudę, Obserwatorfinansowy.pl, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/regionalizacja-placy-minimalnej-to-ucieczka-w-ulude/ [dostęp 1.07.2017].
 • Cyrbus K. et al. (2013), Jednakowa stawka płacy minimalnej hamuje rozwój polskich województw, Analiza FOR nr 6, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 • Drewnowski J. (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, „Development and Change” 1977, No. 8, s. 183–208.
 • Dziubińska-Michalewicz M. (2001), Minimum egzystencji a minimum socjalne, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 • European Anti-Poverty Network (2014), Ubóstwo i nierówności w Unii Europejskiej, Bruksela.
 • Fic M. (2010), Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr 1, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 • Fundowicz J. et al. (2016), Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 r., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Glaeser E. (2011), Triumph of the City: How Our Best Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, Penguin Press, Nowy Jork.
 • GUS (2016), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r., Warszawa.
 • Horodeński R.C. (2009), Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce. Refleksje ze studiów nad powiązaniem pracujących z dochodem narodowym, w: R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska C. red., Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok–Warszawa.
 • ILO (2015), Compendium of international labour conventions and recommendations, Genewa.
 • Layard R., Nickell S. (1999), Labour Market Institutions and Economics Performance, w: O. Ashenfelter, D. Card, Handbook of Labour Economics, Vol. 3, Part C, Amsterdam, North-Holland.
 • Męcina J. (2009), Wyzwania polskiego rynku pracy, w: J. Gardawski, Pracujący Polacy a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Męcina J. (2015), Wynagrodzenie i wydajność pracy, w: C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk (red. nauk.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Męcina J. (2017), Social Dialogue in Face of Changes on the Labour Market in Poland. From Crisis to Breakthrough, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Budapeszt-Warszawa.
 • Milenijne Cele Rozwoju (2002), Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa, http://www.unic.un.org.pl/cele.php [dostęp 1.07.2017].
 • MRPiPS (2017), Minimalne wynagrodzenie za pracę, Warszawa, https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/ [dostęp 01.07.2017].
 • OECD (2018), Taxing Wages 2018, OECD Publishing, Paris.
 • Pacek M. (2010), Emigracja polska po akcesji do UE – wyjazdy i powroty?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Europejskie nr 3.
 • Piechowiak Ł. (2012), Kto zyskuje na wzroście płacy minimalnej?, Bankier.pl,http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-zyskuje-na-wzroscie-placyminimalnej-2568367.html [dostęp 1.07.2017].
 • Puzio-Wacławik B. (2010), Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 8, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Rozwadowska A. (2017), GUS policzył liczbę pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, „Gazeta Wyborcza” [online], http://wyborcza.pl/1,155287,21250751,gus-policzyl-liczbe-pracujacych-na-umowach-cywilnoprawnych-i.html [dostęp 1.07.2017].
 • Ruzik A. (2007), Minimalne wynagrodzenie – analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 • Schulten T. (2012), European minimum wage policy: A concept for wage-led growth and fair wages in Europe, „International Journal of Labour Research”, Vol. 4(1), s. 85–104.
 • Ślebarska K. (2009), Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne t. 42, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.
 • Żuławiński M. (2016), Koniec pewnego mitu. Polska jednak była w recesji, Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Koniec-pewnegomitu-Polska-jednak-byla-w-recesji-7331331.html [dostęp 1.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4d4d594-ae3f-4a2d-8603-a40df69b6626
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.