PL EN


2014 | 1 | 35-38
Article title

Efektywność rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa

Content
Title variants
EN
Effectiveness of rehabilitation in the degenerative spinal diseases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest przewlekłą i postępującą chorobą polegającą na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących funkcjonalne połączenia kręgów. Jest najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych. Do jej rozwoju predysponują: wiek, otyłość, praca i nadmierna aktywność fizyczna, wiążące się z dużymi obciążeniami,wady wrodzone i zaburzenia hormonalne. Cel pracy. Ocena efektów prowadzonej rehabilitacji jako jednej z metod leczenia chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa u pacjentów po odbytym turnusie rehabilitacyjnym. Materiał i metody. Badaniem objęto 100 pacjentów Centrum Rehabilitacji Rolników w S zklarskiej Porębie w wieku 23–65 lat ze zdiagnozowanymi chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Ankietowanymi w większości były kobiety (73%, 73) w wieku 51–60 lat (57%, 57). W badaniu wykorzystano autorską,anonimową ankietę, którą pacjenci wypełniali między majem i czerwcem 2013 r. Wyniki. Wśród ankietowanych 39% (39) miało zwyrodnienia w okolicy kości krzyżowej kręgosłupa, 29% (29) w odcinku lędźwiowym, a pozostali: szyjnym (16%, 16), piersiowym (14%, 14) i w okolicy kości ogonowej (2%, 2). U większości badanych (64%, 64) zwyrodnienia występowały powyżej 10 lat, a dolegliwości bólowe miały charakter ciągły (58%, 58). Spośród ankietowanych 45% (45) deklarowało, że w ramach leczenia korzysta z farmakoterapii i rehabilitacji. Większość z nich (96%, 96) dobrze znosiła zabiegi fizjoterapeutyczne, po których u 88% (88) wystąpiła poprawa samopoczucia. Wnioski. U ankietowanych dominowały zwyrodnienia w odcinku szyjnym i lędźwiowym, które dawały duże dolegliwości bólowe. Zastosowanie dostępnych metod rehabilitacyjnych spowodowało poprawę samopoczucia ankietowanych
EN
Background. The spine osteoarthritis is a chronic and progressive disease involving the premature wear and degeneration of tissues forming functional connections between vertebrae. It is the most common cause of pain. Predisposing factors are: age, obesity, work and excessive physical activity involving weight lifting, birth defects and hormonal disorders. Objectives. Purpose of this study was to evaluate the rehabilitation effectiveness, as one of the treatment modalities for degenerative diseases of the spine on the state of patients after one course of rehabilitation.Material and methods. The study comprised 100 patients aged 23–65 years who were diagnosed with a degenerative disease of the spine. Study group consisted predominantly of women (73%, 73), aged 51–60 years (57%, 57). The material was collected by the use of anonymous surveys among the patients of the Farmers Rehabilitation Center in Szklarska Poręba in May–June 2013. Results. 39% (39) of the respondents had degeneration in the sacral region, 29% (29) in lumbar area, neck was affected in 16% (16), and the thoracic and coccyx area comprised 14% (14) and 2% (2) respectively. In the majority of respondents (64%, 64) degeneration was present for more than 10 years, and the pain complaints were constant (58%, 58). 45% (45) of respondents declared the use of pharmacological treatment and rehabilitation. Most of them (96%, 96) tolerated the physiotherapy well and after the treatment 88% (88) had an improvement in well-being. Conclusions. In the surveyed dominated degeneration in the cervical and lumbar spine, which gave great pain. The use of the available methods of rehabilitation resulted in improved well-being of the study patients
References
 • Gaździk T, Bielecki T, Bożek M. Ortopedia i traumatologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008: 472–475.
 • Michoń P, Sałacka A, Kotkowiak L, i wsp. Najczęstsze postacie chorób narządu ruchu u pacjentów leczonych w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 279–281
 • Wrzosek Z, Bolanowski J, Demczynek I. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011: 28–37.
 • Kiwerski J, Włodarczyk K. Rehabilitacja medyczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 542–543.
 • Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G, Straburzyńska-Migaj E. Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008: 686–688.
 • Marciniak W, Szulc A. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004: 312–313.
 • Rosławski A. Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 39–40.
 • Kiwerski J, Barcińska I, Chychiński W. Rehabilitacja medyczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 542–543.
 • Kwołek A. Rehabilitacja medyczna. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2009: 29–34.
 • Nowotny J. Zarys rehabilitacji. Katowice: AWF; 2000: 89.
 • Włodarczyk M, Opara J, Janota J. Fizykoterapia w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa. Fizjoter Pol 2012; 2: 33.
 • Rutkowska E. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów pomostowych.Lublin: Czelej; 2002: 91–93.
 • Andrzejewski W, Kassolik A, Grabowski W, i wsp. Wpływ masażu leczniczego na wybrane parametry układu krążenia. Fam Med Prim Care Rev 2006; 8: 134.
 • Tomczak H. Dyskopatie kręgosłupa – aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Acta Balneol 2011; 4–6: 133–137.
 • Adamczak-Ratajczak A, Szumerowicz Ł, Krawczyk M, i wsp. Objawowy zespół bólowy odcinka szyjnego z rwą barkową lewostronną i spastycznym niedowładem czterokończynowym w przebiegu chłoniaka – opis przypadku. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(3): 633–634.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4dcb6b8-0321-41fe-bf6c-aeca315ca61b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.