PL EN


Journal
2018 | 3(55) | 29–54
Article title

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005–2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki

Content
Title variants
EN
Inflow of foreign direct investments in Poland in 2005–2016 versus competitiveness of Polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to explore interdependence between foreign direct investment (FDI) inflows and competitiveness of national economy. The relationship between these two macroeconomic variables is analysed for Poland for the period between 2005 and 2016. The author discusses the structure, dynamics and drivers behind the competitiveness of Polish economy based on the methodology of the World Economic Forum. The conclusions are drawn from an investigation of over 270 rank correlations. Several statistically significant relationships were identified for the variables, suggesting that certain causal links in both directions between FDI inflows and competitiveness existed. The concluding remarks consist of several recommendations for the policymakers.
Journal
Year
Issue
Pages
29–54
Physical description
Contributors
 • Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA;
References
 • 1. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, GUS, Warszawa 2009.
 • 2. Bellak C., Leibrecht M., Damijan J.P., Infrastructure Endowment and Corporate Income Taxes as Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries, „The World Economy” 2009, nr 32(2), https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2008.01144.x
 • 3. Craparo R.M., „Significance level” [w:] N.J. Salkind, Encyclopedia of Measurement and Statistics. 3, Thousand Oaks 2007.
 • 4. Ferrini L., The Importance of Institutions to Economic Development, E-International Relations, 2012, http://www.e-ir.info/2012/09/19/the-importance-of-institutions-to-economic-development/.
 • 5. Gammeltoft P., Kokko A., Outward Foreign Direct Investment from Emerging Economies and National Development Strategies: Three Regimes, „International Journal of Technological Learning, Innovation and Development” 2013, nr 1–2(6).
 • 6. Gugler P., Brunner S., FDI Effects on National Competitiveness: A Cluster Approach, „International Advances in Economic Research” 2007.
 • 7. Grycuk A., Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie, „Studia BAS” 2017, nr 1(49) [Rozwój regionalny, red. D. Grodzka, M. Korolewska].
 • 8. Kałużyńska M., Smyk K., Wiśniewski J., 5 lat Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2009.
 • 9. Lizińska W., Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 31.
 • 10. McKinsey & Company, Poland 2025: Europe’s new growth engine, Warszawa 2015.
 • 11. Ministerstwo Gospodarki, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2013 roku, Warszawa 2015.
 • 12. Napiórkowski T., The Impact of Foreign Direct Investment on Poland’s Economic Competitiveness [w:] Poland Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland’s Competitive Position, red. M.A. Waresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • 13. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • 14. Pawłowska M., Recenzja: Katarzyna Żukrowska (red. nauk.), Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, „Bank i Kredyt” 2017, nr 48(6).
 • 15. Próchniak M., An attempt to assess the quantitative impact of institutions on economic growth and economic development, „International Journal of Management and Economics” 2013, nr 38(1), https://doi.org/10.2478/ijme-2014-0012
 • 16. United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy, Geneva 2017.
 • 17. World Bank, Global Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign Investor Perspectives and Policy Implications, Washington 2018, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1175-3
 • 18. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2006–2007, Geneva 2006.
 • 19. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008–2009, Geneva 2008.
 • 20. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009–2010, Geneva 2009.
 • 21. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010–2011, Geneva 2010.
 • 22. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011–2012, Geneva 2011.
 • 23. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012–2013, Geneva 2012.
 • 24. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013–2014, Geneva 2013.
 • 25. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014–2015, Geneva 2014.
 • 26. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016, Geneva 2015.
 • 27. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva 2016.
 • 28. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018, Geneva 2017.
 • 29. Żołnowski A., Wpływ członkostwa Polski w UE na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, ekspertyza na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • 30. Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. nr 123 poz. 600, ze zm.
 • 31. Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. poz. 1162.
 • 32. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, M.P. poz. 260.
 • 33. Https://www.fdimarkets.com/about/.
 • 34. Https://www.paih.gov.pl/20180201/polska_liderem_UE_w_BIZ.
 • 35. Https://www.paih.gov.pl/20180411/ankieta_koniunkturalna_ahk_polska_stale_atrakcyjna.
 • 36. Https://www.statisticssolutions.com/kendalls-tau-and-spearmans-rank-correlation-coefficient/.
 • 37. Http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Foreign-Direct-Investment-(FDI).aspx.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4de06fc-d829-43d4-b43f-6f32bc7da22f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.