PL EN


2014 | 3(37) | 85-90
Article title

Taxonomic Analysis of Spatial Diversification of Housing in Selected Countries of the European Union

Title variants
PL
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w wybranych krajach Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article proposes to employ taxonomic methods to assess the residential situation in selected countries of the European Union. A synthetic measure was used whose construction was based on diagnostic variables which characterise the housing and socioeconomic conditions in the countries included in the study. This measure made it possible to arrange the items under study in a linear manner by residential situation (from the best to the worst). In addition, Ward’s method of classification was used to arrange countries in groups with similar residential situations. Similar results were obtained in both classifications for the years 2007 and 2013. The proposed procedure can be used by state authorities to make housing policy decisions.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie metod taksonomicznych do oceny sytuacji mieszkaniowej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wykorzystano miernik syntetyczny, którego konstrukcję oparto o zmienne diagnostyczne charakteryzujące warunki mieszkaniowe i uwarunkowania społeczno-gospodarcze występujące w badanych krajach. Miara ta pozwoliła na uporządkowanie liniowe badanych obiektów według sytuacji mieszkaniowej (od najlepszych do najgorszych). Drugą zastosowaną metodą klasyfikacji była metoda Warda, pozwalająca na pogrupowanie krajów w grupy o zbliżonej sytuacji mieszkaniowej. Uzyskano zbieżne wyniki w obu klasyfikacjach wykonanych dla lat 2007 i 2013. Zaproponowana procedura może być wykorzystywana przez władze państw do podejmowania decyzji w zakresie polityki mieszkaniowej.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
References
 • Foryś, I. 2008. “Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do oceny polskiego rynku nieruchomości.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania no. 15 (7):381–389.
 • Foryś, I. 2010. “Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkalnych.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości no. 18 (1):95–105.
 • Foryś, I. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gdakowicz, A., and J. Hozer. 2012. “Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości no. 20 (1):123–134.
 • Hellwig, Z. 1968. “Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr.” Przegląd Statystyczny (4):302–327.
 • Jajuga, K. 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa, Biblioteka Ekonometryczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mazur, A., and D. Witkowska. 2006. “Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości.” Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (60):251–258.
 • Stanisz, A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.
 • Walesiak, M. 2011. Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Zeliaś, A. 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4e77f6e-6eb4-4ffe-bd46-009dc108d53b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.