PL EN


2020 | 2(157) | 81–96
Article title

Rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w procesie zawarcia umowy międzynarodowej przez Unię Europejską

Content
Title variants
EN
The role of the European Parliament and national parliaments in the procedure of concluding international agreements by the European Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The entry into force of the Treaty of Lisbon did not cause fundamental changes in the European Parliament’s competences as regards the external policy of the European Union, but it did result in fundamental changes with reference to new competences vested in national parliaments, including competences in the sphere of the EU external policy. The aim of the article is to answer the question on the scope of competences of the European Parliament and national parliaments in the process of concluding international agreements by the European Union. The problem is analysed at both the EU and national levels. The point of reference is Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union specifying the procedure of concluding international agreements by the European Union, and in the case of the analysis of the national parliaments’ general competences, also the competences of the Polish parliament and the relevant national legal acts are discussed.
Year
Issue
Pages
81–96
Physical description
Contributors
 • Dr Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, adriana.kalicka-mikolajczyk@uwr.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-1250-5052
References
 • Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Commu- nity and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part (Dz.U. L 261 z 30.8.2014).
 • Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the trade and trade-related provisions of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part (Dz.U. L 345 z 31.12.2003).
 • Council Decision of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations, 1986–1994 (Dz.U. L 336 z 23.12.1994).
 • Decyzja Rady z 25 września 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Dz.U. L 287 z 29.10.2008).
 • Decyzja Rady z 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. L 23 z 27.1.2010).
 • Decyzja Rady z 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (Dz.U. L 127 z 14.5.2011).
 • Deklaracja Unii złożona zgodnie z art. 20 ust. 3 porozumienia paryskiego (Dz.U. L 282 z 19.10.2016).
 • Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part (Dz.U. L 29 z 4.2.2016).
 • Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 11 z 14.1.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji, COM(2017)492 final.
 • Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 74, poz. 439).
 • Partnership Agreement on Relations and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and New Zealand, of the other part (Dz.U. L 321 z 29.11.2016).
 • Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part (Dz.U. L 337 z 13.12.2016).
 • Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (Dz.U. L 141 z 29.5.2006).
 • Protokół między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (Dz.U. L 328 z 7.12.2013).
 • Regulamin Parlamentu Europejskiego, VIII kadencja Parlamentu, styczeń 2017, <http://www.europarl.europa.eu>.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyszłego protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka, P7_TA(2011)0573.
 • Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, P7_TA(2012)0287.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 2000 r. nr 79, poz. 891).
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016; Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 1–388) oraz Protokół (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
 • UK Constitutional Reform and Governance Act 2010, <http://www.legislation.gov.uk>.
 • Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 161 z 29.5.2014).
 • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1395).
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 109).
 • Opinia nr 2/91 z 19 marca 1993 r., Convention Nº 170 of the International Labour Organization concerning safety in the use of chemicals at work, EU:C:1993:106.
 • Opinia nr 2/00 z 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokołu z Kartageny, EU:C:2001:664.
 • Opinia rzecznik generalnej Kokott przedstawiona 28 października 2015 r. w spawie C-658/11, EU:C:2015:729.
 • Opinia nr 2/15 z 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru, EU:C:2017:376.
 • Wyrok z 19 lipca 2012 r. w sprawie C-130/10, Parlament v. Rada, EU:C:2012:472.
 • Wyrok z 24 czerwca 2014 r. w sprawie C-658/11, Parlament v. Rada, EU:C:2014:2025.
 • Wyrok z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie C-28/12, Komisja v. Rada, EU:C:2015:282.
 • Wyrok z 30 marca 1995 r. w sprawie C-65/93, Parlament v. Rada, EU:C:1995:91.
 • Wyrok z 4 marca 2004 r. w sprawie C-344/01, Komisja v. Niemcy, EU:C:2004:121.
 • Wyrok z 13 lipca 2004 r. w sprawie C-82/03, Komisja v. Włochy, EU:C:2004:433.
 • Wyrok z 19 marca 1996 r. w sprawie C-25/94, Komisja v. Rada, EU:C:1996:114.
 • Wyrok z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie C-246/07, Komisja v. Szwecja, EU:C:2010:203.
 • Casteleiro D., EU declarations of competence to multilateral agreements: A useful reference base?, „European Foreign Affairs Review” 2012.
 • Heliskoski J., The Jurisdiction of the European Court of Justice to Give Preliminary Rulings on the Interpretation of Mixed Agreements, „Nordic Journal of International Law” 2000, nr 4, https://doi.org/10.1163/15718100020296387.
 • Kalicka-Mikołajczyk A., Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2018, nr 9.
 • Kleizen B., Mapping the involvement of the European Parliament in EU External relations — a legal and empirical analysis, „CLEER Papers” 2016, nr 4.
 • Koutrakos P., The interpretation of Mixed Agreements under the Preliminary Reference Procedure, „European Foreign Affairs Review” 2002, nr 7.
 • Pudło A., Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014.
 • Van der Loo G., The Duch referendum on the EU-Ukraine Association Agreement: What’s next?, „Netherlands Yearbook of International Law” 2016.
 • Van der Loo G., Wessel R.A., The Non-Ratification of Mixed Agreements. Legal Consequences and Solutions, „Common Market Law Review” 2017, nr 54.
 • Van der Loo G., Less is more? The role of national parliaments in the conclusion of mixed (trade) agreements, „CLEER Papers” 2018, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4e9b5cb-2705-4336-a296-535279b262f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.