PL EN


2012 | 1(24) | 102–119
Article title

Współpraca sektorowa w obszarze pracy i zatrudnienia na forum Unii dla Śródziemnomorza

Title variants
EN
The sector cooperation of the Union for the Mediterranean in the area of work and employment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca przedstawia zakres współpracy sektorowej w obszarze pracy i zatrudnienia w ramach Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego i odpowiada na pytanie dotyczące korzyści płynących ze współpracy i czy możliwe jest jej wdrożenie. Instytucjonalizacja Unii dla krajów Basenu Morza Śródziemnego podkreśla również dyskusję na temat roli sekretariatu w zakresie wspierania współpracy sektorowej. Między innymi te funkcje sekretariatu, które dotyczą inicjowania i realizacji projektów mających na celu poprawę sytuacji społecznej i gospodarczej.
EN
The paper presents the scope of sectoral cooperation in the area of labour and employment within the Union for the Mediterranean and answers the question concerning the advantages of cooperation and whether it has a chance of being implemented. The institutionalization of the Union for the Mediterranean is also emphasised, with a discussion on the role of the secretariat in respect of promoting sectoral cooperation. Among others, those functions of the secretariat are presented which concern initiating and implementing projects aimed to improve the social and economic situation.
Year
Issue
Pages
102–119
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
References
 • Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego, COM (2008)319 wersja ostateczna, Bruksela, 20 maja 2008 r.
 • http://eeas.europa.eu/euromed/summit1105/five_years_en.pdf.
 • http://www.eeas.europa.eu/euromed/conf/employment_health_conclusions_1108_en.pdf.
 • http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/employment.pdf.
 • Pocketbook on Euro-Mediterranean Statistics, Eurostat 2011 edition.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 grudnia 2011 r. w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa (2011/2157(INI).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20 maja 2010 r. w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (2009/2215(INI).
 • Wspólny komunikat Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie, KOM (2011) 303 wersja ostateczna, 25 maja 2011 r., Bruksela.
 • Wspólny komunikat Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego, KOM(2011) 200 wersja ostateczna, 8 marca 2011 r., Bruksela.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4eb7ba8-5411-44f0-9c2e-5ebd6d2e771a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.