PL EN


2015 | 3 | 53-70
Article title

Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa ochrony konkurencji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish system of direct MTPL claims settlement in view of the competition protection law
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza treści i funkcjonowania porozumień o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód w świetle polskich i europejskich przepisów o ochronie konkurencji. Szczegółowej analizie poddano w nim umowę BLS zawartą przez polskich ubezpieczycieli pod egidą Polskiej Izby Ubezpieczeń, która weszła w życie w 2015 r. Przeprowadzona analiza uwzględnia ponadto wnioski z badań porównawczych podobnych mechanizmów likwidacji szkód funkcjonujących w innych państwach europejskich. Autorka dochodzi do wniosku, że polski model umowny bezpośredniej likwidacji szkód nie wprowadza ograniczeń konkurencji rynkowej, zakazanych przez przepisy prawa o ochronie konkurencji.
EN
The article is devoted to an analysis of the contents and operation of agreements on the direct claims settlement in view of the Polish and European competition protection regulations. What has been subject to a detailed analysis is the DCS (BLS)48 agreement concluded by Polish insurers under the aegis of the Polish Insurance Association, which came into force in 2015. Furthermore, the analysis in question takes into account the conclusions from comparative studies of similar claims settlement mechanisms which operate in other European countries. The author concludes that the Polish contractual model of direct claims settlement does not introduce limitations of market competition forbidden by the regulations of the competition protection law.
Year
Issue
3
Pages
53-70
Physical description
Contributors
author
 • kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
References
 • Fuchs D., Ewolucja reguł konkurencji w odniesieniu do europejskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2002 nr 3.
 • Furse M., Competition Law of the UK and EC, Oxford-New York, 2002.
 • Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. i inni, Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego, t. 8B, C.H. BECK Warszawa.
 • Gronowski S., Ustawa antymonopolowa. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 1996.
 • Gysylen L., EU Antitrust Law in the Area of Financial Services, Fordham Corporate Law Institute, „23rd Annual Conference On International Antitrust Law and Policy”, 1996.
 • Komunikat Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. U. 1997, C 372).
 • Miąsik D., [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, (red.) Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D., Warszawa 2009.
 • Monkiewicz M., Bezpośrednia likwidacja szkód – aspekty porównawcze, [w:] Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe/Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions, (red.) Ludwichowska K., Poltext, Warszawa 2011.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, C 372/5, Dz. Urz. WE z 9.12.1997 r.
 • Orlicka J., Orlicki M., Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania „bezpośredniej likwidacji szkód w Polsce”, [w:] Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe/ Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions, (red.) Ludwichowska K., Poltext, Warszawa 2011.
 • Raport dla Komisji EU, J. Albert (Demolin, Brulard, Barthelemy–Hoche), Compensation of victims of cross--border road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border victims, ETD/2007/IM/H2/116, opubl. 2009, na http://ec.europa.eu/finance/insurance/-consumer/motor/index_en.htm, [dostęp 8.06.2015]
 • Raport PIU Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Polsce (2011–2013), Warszawa lipiec 2014.
 • Stankiewicz R., [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, (red.) Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D., Warszawa 2009.
 • Stawicki A. (red.), Stawicki E. (red.), Baehr J., Kreuger J., Kwieciński T., Radwański M., Turno B., Wędrychowska-Karpińska A., Wiercińska-Krużewska A., Wierciński A., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX 2010.
 • Tzanis G., Direct Claims Settlement system in third party motor insurance in Greece, [w:] Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe/Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions, (red.) Ludwichowska K., Poltext, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4fa6143-9bdb-4520-bc12-f46db0544205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.