PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 039-055
Article title

Samowychowanie w katechezie szkolnej

Title variants
EN
Self-Education in School Catechesis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of good education is to ad duce the pupil to self-education. Authoritarian education should be transformed in self-education when the role of the educator diminishes as he rather becomes a counselor and friend. Self-educations begins already in the small child (“I myself’). Catechesis should develop faih and responsible Christian life by fulfilling didactic, educational, and initiation (mistagogy) functions. A well-organized catechesis help in the process of self-education by setting up of goals, by diagnosis (self-evaluation), prognosis, selection of projects and ways of their realization. The transition from education to selfeducation requires skills necessary for promoting the activity of each one and the whole group during the catechesis lessons. Sharing the responsibility for the creation of the catechesis lessons with the pupils together with their participation in the evaluation process and their personal home work are helpful in the process of self-education. The theological reason for self-education are Christ’s words: You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect” (Matt 5:48).
PL
Celem dobrego wychowania jest doprowadzanie do samowychowania. Wychowanie autorytatywne ma się przekształcać w samowychowanie, wtedy rola wychowawcy maleje i staje się on raczej doradcą i przyjacielem. Samowychowanie rozpoczyna się już u małego dziecka („ja sam”). Katecheza ma rozwijać wiarę i odpowiedzialne życie chrześcijańskie, pełniąc funkcję: nauczania, wychowania i wtajemniczania (mistagogia). Odpowiednio zorganizowana katecheza przez określanie celów, diagnozę (samoocenę), prognozę, dobór zadań i sposobu ich realizacji pomaga w samowychowaniu. Przechodzenie od wychowania do samowychowania wymaga umiejętności aktywizowania jednostki i grupy podczas katechezy. Dopuszczanie uczniów do współtworzenia katechezy, ich udział w procesach oceniania oraz wykorzystanie zadań domowych wspomagają samowychowanie. Teologicznym motywem samowychowania są słowa Chrystusa: ..Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
References
  • Dziekoński S.: Autorytet i spontaniczność w chrześcijańskiej koncepcji wychowania. „Horyzonty Wiary” 12:2001 nr 4 s. 88-98.
  • Groppo G.: Wychowanie chrześcijańskie. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 981-984.
  • Kaszycki A.: Cele wychowania chrześcijańskiego w kontekście samourzeczywistniania się człowieka. „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1977 s. 392-399.
  • Lendzion A.: Wychowawcze aspekty kształtowania własnej tożsamości. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. Red. A. Rynio. Lublin: Wyd. KUL 2007 s. 379-392.
  • Matulka Z.: Samowychowanie chrześcijańskie. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1995.
  • Nosiglia C.: L’educatione e 1’educatione alla fede nei nuovi orientamenti pastorali della CEI. „Catechesi” 80:2010-2011 nr 4 s. 31-51.
  • Steccanella A.: II katechista, educatore e comunicatore della fede, oggi. „Catechesi” 80:2010-2011 nr 4 s. 52-65.
  • Śliwerski B.: Istota samowychowania. W: Pedagogiczne drogowskazy. Red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski. Kraków: Wyd. „Impuls” s. 65-68.
  • Zellma A.: Samoocena. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Wyd. Księży Werbistów WERBINUM 2007 s. 695-698.
  • Zellma A.: Samowychowanie. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Wyd. Księży Werbistów WERBINUM 2007 s. 699-701.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4fbd5c3-7072-4003-9c06-808442cf17e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.