PL EN


2015 | 218 | 88-98
Article title

Nowe kraje unii europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach integracji europejskiej

Content
Title variants
EN
New members of the european union as participants of international transfer of capital under the conditions of european integration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gospodarce światowej obserwuje się intensyfikację międzynarodowego transferu kapitału w formie inwestycji bezpośrednich. O skali napływu kapitału w formie ZIB do danego kraju lokaty w dużym stopniu decyduje poziom jego atrakcyjności inwestycyjnej. Napływ kapitału zagranicznego jest uważany za ważny czynnik rozwoju gospodarczego, zwłaszcza dla tzw. gospodarek doganiających, do których z pewnością można zaliczyć nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Rosnąca intensywność procesów globalizacyjnych oraz wzrost otwartości gospodarek powodują tak że coraz bardziej intensywne włączanie się krajów znajdujących się na średnim poziomie rozwoju w międzynarodowy transfer kapitału, także jako eksporterzy ZIB. W artykule przedstawiono atrakcyjność inwestycyjną nowych krajów Unii Europejskiej w świetle rankingów Banku Światowego oraz raportów Ernst&Young, a następnie poddano analizie ich zaangażowanie w międzynarodowy transfer kapitału w formie ZIB w warunkach integracji europejskiej. Uwzględniono napływ i odpływ ZIB, skumulowaną wartość ZIB w analizowanych krajach oraz skumulowane inwestycje tych krajów w świecie.
EN
International transfer of capital in the form of direct investment constitutes one of the most characteristic phenomena in contemporary world economy. A relatively high level of investment attractiveness of an economy is needed for the attraction of capital in the form of FDI. Inflow of capital in the form of FDI can be seen as a factor stimulating economic development in case of the so called catching up economies and New EU member states can be viewed as such economies. On the other hand, however, the resing intensity of globalisation processes and growing openness of economies result in higher intensity of FDI export activity undertaken by economies at a medium level of economic development. The paper presents investment attractiveness of new EU mem-ber countries in the light of World Bank reports and Ernst&Young surveys. An attempts has been made to analyse the engagement of new EU member countries in international capital transfer in the form of FDI under the conditions of EU membership, taking into consideration both FDI inward and outward flows and stock.
Year
Volume
218
Pages
88-98
Physical description
Contributors
References
 • Allen&Overy (2011), CEE You There. Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe.
 • Ernst & Young (2014), E&Y Attractiveness Survey. Europe 2014, Back in the Game.
 • Ernst & Young (2013), E&Y Attractiveness Survey. Europe 2013, Coping with the Crisis. The European Way.
 • Ernst & Young (2012), European Attractiveness Survey 2012, Growth, Actually.
 • Ernst & Young (2011), Ernst & Young’s 2011 European Attractiveness Survey, Restart.
 • Ernst & Young (2010), Ernst & Young’s 2010 European Attractiveness Survey, Waking up to the New Economy.
 • Ernst & Young (2009), Ernst & Young’s 2009 European Attractiveness Survey, Re-inventing European Growth.
 • Ernst&Young(2008),Ernst&Young’s 2008 Europen Attractiveness Survey, An Open World
 • .
 • Ernst & Young (2007), Ernst & Young’s 2007 European Attractiveness Survey, Wanted: A Renewable Europe.
 • Ernst & Young (2006), Ernst & Young’s 2006 European Attractiveness Survey, Globali-sation Act II: Team Europe Defends Its Goals.
 • Ernst & Young (2005), Ernst & Young’s 2005 European Attractiveness Survey, Emer-ging Economies Stake Their Claim.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Grala J. (2002), Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczy i Socjologiczny”, Rok LXIV, nr 3.
 • PricewaterhouseCoopers (2010), Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. A Case of Boom and Boost? “Economic Views”.
 • Rymarczyk J., Błaszczyk M., Michalski B., M. Niemiec M., Niemiec W., Wróblewski M., (2008),
 • Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • UNCTAD (2014), World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, Geneva.
 • UNCTAD (2011), World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, Geneva.
 • UNCTAD (2006), World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, Geneva.
 • UNECE (2004), Investment Climate: A UNECE report, Prague.
 • World Bank Group (2012), Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Washington.
 • World Bank Group (2013), Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises.
 • World Bank Group (2014), http://www.doingbusiness.org (dostęp: 15.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4fef8f0-8271-499c-a030-76b9b03daa4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.