PL EN


Journal
2018 | 1 | 89-102
Article title

Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce

Authors
Title variants
EN
Market Valuation of the Graduates of Economic Studies in Poland
RU
Рыночная оценка выпускников экономических вузов в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę wynagrodzeń absolwentów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących studia na kierunkach ekonomicznych oraz wskazuje niektóre czynniki różnicujące ich wynagrodzenia. Analiza oparta jest na danych pochodzących z raportów generowanych w ramach „Ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów szkół wyższych”. Dane te wskazują, że najwyższe wynagrodzenia uzyskują absolwenci uczelni ekonomicznych (zwłaszcza publicznych). Okazuje się też, że oferta studiów ekonomicznych ze strony innych typów uczelni, a w szczególności uczelni uniwersyteckich i techniczno-przyrodniczych (poza nielicznymi wyjątkami), nie odpowiada potrzebom rynku pracy, o czym świadczą relatywnie niskie wynagrodzenia uzyskiwane przez ich absolwentów.
EN
The article contains an analysis of the remuneration received by the 2014 graduates of the Polish schools conducting economic education on tertiary level; it also indicates some factors responsible for wage differentiation observed among them. The analysis is based on the data taken from the reports generated in the framework of the “Polish system of monitoring the fates of college graduates”. The data indicate that the highest wages are obtained by the graduates of economic schools (notably public). It also turns out that economic courses offered by other types of schools, particularly general universities and technical or natural science schools (with few exceptions) do not match the needs of labour markets, as reflected in relatively low wages received by their graduates.
RU
Статья содержит анализ величины заработной платы выпускников 2014 года экономических факультетов польских вузов и указывает на некоторые факторы, приводящие к дифференциации их доходов. Автор использовал информацию, содержащуюся в отчетах, генерируемых в рамках «Всепольской системы мониторинга судеб выпускников вузов». Эти данные указывают, что самую высокую заработную плату получают выпускники чисто экономических вузов (особенно государственных). Программы обучения экономическим специальностям, предлагаемые другими типами вузов, особенно университетов, а также технических и природоведческих вузов (кроме немногочисленных исключений), не отвечают потребностям рынка труда, о чем свидетельствуют относительно низкие зарплаты их выпускников.
Keywords
Publisher

Journal
Year
Issue
1
Pages
89-102
Physical description
Contributors
author
  • Prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, roma@sgh. waw.pl
References
  • Rocki M., Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów, „Handel Wewnętrzny” 2017a, nr 4(369).
  • Rocki M., Samozatrudnienie absolwentów polskich uczelni rocznika 2014, „e-Mentor” 2017b, nr 4.
  • Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
  • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 – drugi wariant. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a508e49c-3e73-46fb-b97f-b0b95c87e0a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.