PL EN


2018 | 528 | 196-204
Article title

Stosowanie mechanizmu wyrównania poziomego w województwach – skutki dla dochodów budżetów

Authors
Content
Title variants
EN
Application of the horizontal fiscal equalisation mechanism in Polish voivodeships − impact on the budget revenues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacja poświęcona jest zagadnieniu mechanizmu wyrównywania poziomego na szczeblu regionalnym. Celem artykułu, oprócz przedstawienia przesłanek i zasad regulujących jego funkcjonowanie, jest ocena wpływu na sytuację dochodową budżetów województw, zwłaszcza że tylko na tym szczeblu wprowadzono od 2015 r. istotne zmiany, zarówno po stronie naliczania, jak i rozdziału środków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że po modyfikacji reguł jednostki beneficjenci uzyskują nawet 6 razy mniejsze wpływy z tej części subwencji ogólnej w stosunku do lat wcześniejszych. Po nowelizacji ustawy globalna kwota części regionalnej uległa redukcji o blisko 2/3, a poziom zmniejszenia wpłat w przypadku mazowieckiego (jako dominującego regionu w systemie wpłat zwanym także „janosikowym”) w przeliczeniu na osobę sięgnął blisko 50%. Zakres czasowy badań objął lata 2004-2017.
EN
The publication is devoted to the issue of the horizontal fiscal equalisation mechanism at the regional level. The aim of the article, apart from presenting the premises and rules governing its functioning, is to assess its impact on voivodeship budgets revenue situation, especially that only on regional level significant changes both on collection and distribution funds side have been introduced since 2015. Based on the obtained results, it has been found that after modifying the rules, beneficiary units receive up to six times lower financial inflows from this part of the general subsidy in relation to previous years. After the law change, the global amount of the regional part of general subsidy was reduced by nearly 2/3, and the level of reduction of payments in the case of Mazowieckie (as the dominant region in the transferring funds system) per capita reached nearly 50%. The time range of the research covered the years 2004−2017.
References
 • Kańduła S., 2009, Poziome wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 2., Prace
 • Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 39, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, LIBER, Warszawa.
 • Miemiec W., 2010, Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetem jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty finansowoprawne, Finanse Komunalne nr 1-2, s. 52-75.
 • Musgrave P., 2008, Comments on two Musgravian concepts, Journal of Economics & Finance, vol. 32, iss. 4, s. 340-347.
 • Musgrave R.A., 1959, The Theory of Public Finance: A study in public economy, McGraw-Hill, New York.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Sekuła A., 2016, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, PG, Gdańsk.
 • Sochacka-Krysiak H., 2009, Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, [w:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Swianiewicz P., 2003, Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 97-125.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity. Dz.U. 2018, poz. 1530.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5092b1e-4791-4e3e-903b-fc4e67af4c8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.