PL EN


2013 | 2 | 3 | 290-302
Article title

Zabezpieczenie społeczne i usługi przeznaczone na rzecz osób niepełnosprawnych –problem pomiaru poziomu wydatków publicznych

Content
Title variants
EN
Social security and services for disabled – the expenses measurement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocena racjonalności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na zabezpieczenie i usługi dedykowane osobom niepełnosprawnym wymaga w pierwszej kolejności pomiaru tego wydatkowania. Dopiero wówczas dokonania będące przedmiotem pomiaru mogą być oceniane za pomocą kryteriów efektywności i skuteczności. Celem niniejszego artykułu jest ocena potencjału danych gromadzonych w ramach statystyki krajowej. Powyższa analiza potwierdza postulat konieczności weryfikacji lub rozbudowy kryteriów gromadzenia danych (np. instytucja lub/i cel lub/i beneficjent).
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
290-302
Physical description
Contributors
References
 • 1. Barczyński A. (2010), Identyfikacja jakościowa i ilościowa kosztów zwięk-szania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Politechnika Czę-stochowska.
 • 2. Kludacz M. (2011), Specyfika systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali, [w:] System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Hass-Symotiuk M. (red.), ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 63–116.
 • 3. Marska-Dzioba N. (2011), W cieniu reformy emerytalnej. Przejrzystość finansowania polityki integracji osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe PTE, nr 11/2011, Kraków.
 • 4. Marska-Dzioba N. (2013), Racjonalność wydatków publicznych przeznaczonych na politykę integracji osób niepełnosprawnych, Szczecin 2013 (w trakcie procesu wydawniczego).
 • 5. Natali D. (2004), The Hybridisation of Pensions Systems within the EU, Revue Belge de Securite Sociale, Bruksela.
 • 6. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 (2011), GUS, Warszawa 2011.
 • 7. Piocha S., Nadolna E. (2009), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji zawodowej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, nr 3 (2009/13), Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • 8. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych (2002, 2005, 2006, 2008, 2010), Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa.
 • 9. Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia (2012), Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 7/2012, „Prawo i Praktyka” nr 3.
 • 10. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (2011), GUS, Warszawa.
 • 11. Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People (2002), OECD, Paryż.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a5097fb5-a609-4bf4-aa3a-9fde161c2cf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.