PL EN


2015 | 1(15) | 28-44
Article title

Pop(lingwo)kultura – lingwistyka kontaktowa jako kolaż dyscyplin

Content
Title variants
EN
Pop(linguistic)culture; contact linguistics as a collage of disciplines
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the so-called contact linguistics, namely, a synthetic discipline which aims at analyses of issues that used to be the separate discourses of sociolinguistic, psycholinguistic or glottodidactics. The article discusses the very foundation of this discipline and its position within academic linguistics (especially the Slavonic one). Additionally, a thorough reflection on terms, contexts and purposes connected with critical analysis of teaching content is offered.
Contributors
References
 • Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M., 2000, Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej, w: Dąbrowska A., Anusiewicz J., red., „Język a Kultura”, t. 13, Wrocław.
 • Awdiejew A., Habrajska G., 2004, Komunikatywizm – paradygmat językoznawstwa XXI wieku, w: Kiklewicz A., red., Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu, Słupsk.
 • Dąbrowska A., 2004, Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, w: Seretny A., Martyniuk W., Lipińska E., red., Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji sekcji glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Kraków.
 • Dubisz S., 2007, Język polski poza granicami etnicznymi, „Kwartalnik Polonicum”, nr 4 i 5.
 • Dzięgiel E., 2003, Polszczyzna na Ukrainie, Warszawa.
 • [ESOKJ] Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2004, Warszawa.
 • Friederici A.D., Rueschemeyer S.A., 2006, Language Acquisition: biological versus cultural implications for brain structure, w: Baltes P.B., Reuter­Lorenz P.A., Rosler F., red., Lifespan Development and the Brain. The Perspective of Biocultural Co¬ constructivism, Cambridge.
 • Hofmański W., 2012, Języki w kontakcie. Fenomen słowiańskiej komunikatywności, „Slavia Occidentalis”, nr 69.
 • Hofmański W., 2012, Od filologii narodowej do „interpolonistyki”?, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 1.
 • Hofmański W., 2014, Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praga.
 • Hofmański W., b.r., Język – tożsamość – komunikacja, w druku.
 • „International Journal of Multilingualism” 2006, nr 3.
 • Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
 • Kurcz I., 2005, Teoria umysłu a kompetencja komunikacyjna, w: Sierocka B., red., Via communicandi. Aspekty kompetencji komunikacyjnej, Wrocław.
 • Langacker R.W., 2003, Model dynamiczny oparty na uzusie językowym, w: Dąbrowska E., Kubiński W., red., Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Kraków.
 • Lipowski J., 2012, Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermiańskich i zachodniosłowiańskich, „Slavia Occidentalis”, nr 69.
 • Nekvapil J., Sloboda M., Wagner P., 2009, Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace, Praga.
 • Orłoś T.Z., red., 2003, Czesko¬ polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, Kraków.
 • Polański K., red., 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.
 • Rehbein J., ten Thije J.D., Verschik A., 2010, Lingua Receptiva (LaRa) – Remarks on the Quintessence of Receptive Multilingualism, http://www.jantenthije.eu/wp¬ content/uploads/2010/ 12/IJB2¬ LaRa- REHBEINetal¬ quintessence.pdf [dostęp: 10.02.2015].
 • Szulc A., 1997, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa.
 • Tabakowska E., 2001, Komunikacja – przekład – dydaktyka, w: Kopczyński A., Zaliwska¬ Okrutna U., red., Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a50c655a-7b1b-47f4-9470-0e4d91acc70b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.