Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 103-118

Article title

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pięciodniowym terminem na złożenie wniosku do USC w celu rejestracji kanonicznego małżeństwa (art. 10 ust. 1 pkt 3 Konkordatu)

Authors

Content

Title variants

EN
Theoretical and practical problems with the five‑day deadline for application to the State Civil Registry for registering canonical marriage (art. 10 sect. 1 no. 3 of the Concordat)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Concordat between the Holy See and the Republic of Poland was signed in 1993, but ratified in 1998. Year 2013 marks the 15th anniversary of coming into effect of the bilateral agreement. It is a good opportunity to evaluate its provisions. The paper aims to present one of the pieces of evidence from art. 10 sect. 1 no. 3 of the Concordat, namely, the evidence for registering canonical marriage in the State Civil Registry so that the marriage would be a subject to such effects as a marriage contracted according to Polish law. From the interpretation of the provision in question and application of its norms there arise some theoretical and practical problems. The author tries to solve them and give some postulates de lege ferenda so as to make the law more clear.

Year

Issue

10

Pages

103-118

Physical description

Contributors

author

References

 • Góralski W., Konkordat polski 1993: od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dn. 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
 • Mezglewski A., Tunia A., Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 listopada 2005 r. (V CK 325/05), Legalis.
 • Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005.
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Komentarz, System Informacji Prawnej LEX.
 • Smyczyński T., Odpowiedzialność odszkodowawcza duchownego z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu małżeństwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 59 (2002) nr 2, s. 165–177.
 • Sobański R., Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 183–193.
 • Strzebińczyk J., Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, „Rejent” 1999, nr 4, s. 9–41.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a5138954-95d1-49ea-aceb-a7ed14cd2277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.