PL EN


2014 | 7 |
Article title

Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie jako element realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego.

Title variants
EN
The right of access to information on the environment and its pr otection as part of the democratic rule of law
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie instytucji dostępu do informacji o środo¬wisku i jego ochronie jako instrumentu zasady demokratycznego państwa prawnego. Z tego względu należy przedstawić zakres podmiotowy i przedmiotowy tego dostępu, jak również jego ograniczenia.
EN
The aim of this paper is to present the institution and its access to information on the topic of environment and of its protection as an instrument of democratic rule of law. For this reason it is needed the presentation of the subjective and objective the range of this access as well as its limitations.
Year
Issue
7
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-madzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referen¬dum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczy¬pospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowa¬niu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. 2003, nr 78, poz.706.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, Dz.U. 2010, nr 215, poz.1415.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. nr 213, poz. 1397.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2010, nr 193, poz. 1287 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały¬wania na środowisko, Dz.U. 2013, poz. 1235 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. 67
 • Prawo dostępu do informacji o środowisku...
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj¬nymi, Dz.U. 2012, nr 153, poz. 270.
 • Orzecznictwo
 • Orzeczenie TK z dn. 21.01.1997 r., K. 18/96, OTK 1997, nr 1, poz. 2.
 • Uchwała składu 7 sędziów NSA z dn. 12.10.1998 r., OPS 5/98, ONSA 1999, nr 1, poz. 1.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dn. 14.04.2005 r., sygn. I OPS 1/05.
 • Wyrok NSA z dn. 24.01.1994 r., V SA 1276, 1277/93, ONSA 1994, nr 4, poz. 166.
 • Wyrok NSA z dn. 6.02.1995 r., II SA 1853/93, ONSA 1996, nr 1, poz. 36.
 • Wyrok NSA z dn. 9.10.2009 r., sygn. I OSK 173/2009.
 • Wyrok TK z dn. 25.11.1997 r., K. 26/97, OTK 1997, nr 5–6, poz. 64.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dn. 11.02.2004 r., sygn. II SAB 391/03, LEX nr 169593.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dn. 27.04.2007 r., sygn. II SA/Wa 2404, LEX nr 319393.
 • Literatura
 • Boć J., w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2007.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Szałowska R., Stahl M., Prawo admi-nistracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002.
 • Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej – prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
 • Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi¬sko. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Jamróz A., Demokracja, Białystok 1995.
 • Jendrośka J. (red.), Bar M., Bukowski Z., Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, Poznań–Wrocław 2007.
 • Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.
 • Krupa B., Informacja publiczna, jako dobro publiczne. Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2010.68
 • Marek Górski, Anna Barczak
 • Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybu¬nału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 • Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a514bff0-3de0-430a-99d7-b02245c377cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.