Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 148-164

Article title

Zarządzanie produktami grupowych ubezpieczeń życiowych na przykładzie Generali Życie TU S.A

Title variants

EN
The Management of Life Insurance Products –the Case of Generali Życie TU S.A.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka zarządzania produktami zakładu ubezpieczeń jest wyrazem jego strategii działania i modelu biznesowego. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz nasilającej się konkurencji rynkowej, produkty ubezpieczeniowe muszą być doskonalone, aby coraz lepiej zaspakajać potrzeby obecnych i potencjalnych klientów. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych. Celem opracowania jest identyfikacja zmian produktowych, jakie dokonały się w obrębie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez Generali Życie TU S.A. w latach 1999-2015. Uwagę skupiono zarówno na modyfikacji istniejących rozwiązań jak i na poszerzaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wprowadzanie nowych umów dodatkowych. Główna metoda badawcza to studia literatury oraz analiza materiałów źródłowych w formie ogólnych warunków ubezpieczeń badanego ubezpieczyciela. Z przeprowadzonego badania wynika, że wskutek wprowadzanych innowacji produktowych, grupowe ubezpieczenia na życie zapewniają dostęp do coraz szerszej ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz życia i zdrowia osób jemu najbliższych (współmałżonka/ konkubenta, dzieci, rodziców, teściów). Coraz pełniej zabezpieczają też sytuację finansową samego ubezpieczonego w sytuacji jego ciężkiego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy hospitalizacji.
EN
The policy of managing life insurance products by an insurance company demonstrates its action strategy and business model. In the conditions of dynamic changes of the environment and the increase in market competition, insurance products have to be improved so as to still better and satisfy the needs of already existing and potential clients. It applies both to individual as well as group insurance. The aim of the study is to identify changes in group life insurance that have taken place in group life insurance of the insurance company Generali Życie TU S.A. in the years 1999-2015. The focus is on expanding insurance cover through introducing new additional agreements as well as qualitative changes in general terms and conditions of insurance. The main research method consists of literature studies and the analysis of source materials such as general terms and conditions of insurance. The research has shown that due to the introduction of product innovation, group life insurances provide access to a wider insurance cover for life and health of the insured and also life and health of his/her closest relations (spouse/cohabiting partner, children, parents, parents-in-law). They also make a wider cover for a financial situation of the insured himself in cases of serious illnesses, personal accident or hospitalization.

Contributors

  • dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw., Zakład Ubezpieczeń WE UMCS w Lublinie
  • dr hab. Anna Szymańska, prof. nadzw., Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
  • mgr Agata Szkutnik, doktorantka na WE UMCS w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a51d2409-f676-4e97-bf51-749a10103774
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.